Fagopplæring

Fagopplæring i bedrift er en viktig del av den videregående opplæringen.

Fag- og yrkesopplæringen ivaretas gjennom et godt og forpliktende samarbeid mellom mange aktører, hvor utdanningsavdelingen, partene i arbeidslivet, opplæringskontorene og lærebedriftene står svært sentralt. 

Det er i dag om lag 2100 løpende lærekontrakter i Buskerud, fordelt på 99 lærefag. Behovet for fagarbeidere og svenner er økende, og etterspørselen etter faglært arbeidskraft er stor innenfor de aller fleste yrkesfaglige retninger. 

 

Aktuelt 

Publisert 20. april 2012, oppdatert 28. februar 2019.