Ungdommens fylkesting feirer 5 år

- Det er ungdommene som må leve lengst med de beslutningene som tas, og da bør også vi ha en stemme, sier Timo Nikolaisen, leder av Ungdommens fylkesting.

  • Av Carsten Øhrn

Mandag 13. mai 2013 ble det første Ungdommens fylkesting i Buskerud (BUFT) arrangert i fylkeshuset i Drammen.

- Det viser at vi har klart oss godt i disse fem årene, og at modellen vi har for å fremme ungdomssaker har fungert og gitt tydelige resultater, sier Timo Nikolaisen (18) fra Sigdal, leder av Ungdommens fylkesting i Buskerud.

Ungdommens fylkesting er et politisk medvirkningsorgan som jobber for og med ungdom fra 14 - 24 år i Buskerud.

- BUFT er viktig fordi dette er en aldersgruppe som ikke har stemmerett eller som bruker stemmeretten sin minst. Det er en gruppe som er underrepresentert og det er viktig at vi har dette på fylkesnivå når det gjelder utviklingen av samfunnet vårt, fortsetter 18-åringen.

- Det er ungdommene som må leve lengst med de beslutningene som tas, og da bør også vi ha en stemme.

Timo Nikolaisen, leder av BUFT

Følg: Ungdommens fylkesting i Buskerud på Facebook


Mandag 13. mai ble det første Ungdommens fylkesting arrangert i fylkeshuset i Drammen. (bildet over)

Formålet med BUFT er at ungdom skal kunne være med å påvirke saker de synes er viktige, og være et bindeledd mellom ungdom i Buskerud, politikere, og administrasjonen i fylkeskommunen.

- Gratulerer med jubileet! Jeg har fulgt ungdommens fylkesting tett og det er imponerende at dere har greid å engasjere så mange i disse årene. BUFT klarer å få gjennomslag for saker som er viktige for ungdom, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

I sist fylkesting behandlet fylkespolitikerne BUFTs handlingsprogram for 2018.

Handlingsplanen er en liste med de sakene som årsmøtet i BUFT synes er viktigst, og om styret og ungdomspanelet skal jobbe med det neste året.

Saker fra BUFTs handlingsplan 2018:

  • FNs bærekraftsmål: Bærekraftsmålene skal være en grunnstein i alt BUFT arbeider med, og alle saker skal knyttes opp mot ett eller flere av bærekraftsmålene.
  • Demokrati og ungt medborgerskap: BUFT skal på forskjellige måter jobbe for at ungdom i Buskerud skal få kunnskap om ungdommers rettigheter, og være med å påvirke ulke politiske prosjekter og prosesser.
  • Trygge organisasjoner: Ungdommens fylkesting i Buskerud har de siste åra jobba for å sikre at BUFT skal være en trygg og sikker organisasjon for ungdom. Styret er BUFTs beredskapsgruppe, og administrasjonen (ved ungdomskoordinator) har en tilsvarende beredskapsgruppe dersom det oppstår varslingssaker.
  • Holdningskampanjer: BUFT vil både støtte opp om holdningskampanjen «Ja er ja!», og jobbe med en egen holdningskampanje om homofili, og kroppspress.
  • Regionsreform Viken: BUFT skal jobbe for at ungdommen i Buskeruds interesser blir ivaretatt i prosessene inn mot det nye fylket Viken.
  • Internasjonalt arbeid: BUFT fortsetter å delta i internasjonale fora, og skal arbeide for å løfte fram saker fra handlingsplanen også i internasjonale sammenhenger. Leder Timo Nikolaisen er også en av to ungdomsrepresentanter i BSSSC board.
  • Sikkerhet og opplæring i selvforsvar i skolen: Ungdom er en sårbar gruppe, og fysisk underlegne voksne. BUFT ønsker fokus på trygghet i skolen, og opplæring i selvforsvar.
  • Miljøtiltak: BUFT vil fortsatt følge arbeidet med miljøsertifisering av de videregående skolene i Buskerud, og søke å utvikle nye miljøtiltak spesielt retta mot ungdom.

BUFT i fylkestinget Roger og Timo


Publisert 16. februar 2018, oppdatert 16. februar 2018.