Barns rettigheter i Grunnloven

Stortinget har vedtatt at barns rettigheter skal inn i grunnloven.

- Endringene vil sikre barns rett til å delta og barns rett til å bli hørt. De vil sørge for at barns beste alltid blir et grunnleggende hensyn. Og de vil slå fast at barn trenger sterkere beskyttelse enn voksne. Det er ikke nok å vise til de vanlige menneskerettighetene. Barna trenger et eget vern, spesialdesignet for dem. (Svein Grønneren, SOS-Barnelandsbyer) 

Se den nye §104 her

Ny § 104 første ledd skal lyde:
Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.- Born har krav på respekt for menneskeverdet sitt. Dei har rett til å bli høyrde i spørsmål som gjeld dei sjølve, og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar med alderen og utviklingssteget. 

Ny § 104 annet ledd skal lyde:
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.- Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn. Ny § 104 tredje ledd skal lyde: Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.- Born har rett til vern om den personlege integriteten sin. Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for utviklinga til barnet og mellom anna sjå til at det får den økonomiske, sosiale og helsemessige tryggleiken som det treng, helst i sin eigen familie.


Publisert 26. mai 2014, oppdatert 26. mai 2014.

blog comments powered by Disqus