Offisielle valglister

Fylkesvalgstyret har godkjent 15 lister i Buskerud til høstens stortingsvalg. Se hvem som stiller på listene.

Som offisielle valglister ved stortingsvalget 2013 godkjente fylkesvalgstyret 22. mai følgende innkomne listeforslag i Buskerud:

 1. Arbeiderpartiet.pdf
 2. De Kristne.pdf
 3. Demokratene i Norge.pdf
 4. Fremskrittspartiet.pdf
 5. Høyre.pdf
 6. Kristelig Folkeparti.pdf
 7. Kristent Samlingsparti.pdf
 8. Kystpartiet.pdf
 9. Miljøpartiet De Grønne.pdf
 10. Piratpartiet.pdf
 11. Rødt.pdf
 12. Samfunnspartiet.pdf
 13. Senterpartiet.pdf
 14. Sosialistisk Venstreparti.pdf
 15. Venstre.pdf

Kontrollert navnene
Det er fylkesvalgstyret som i medhold av valglovens § 6-6 nr 2, avgjør om forslag til valglister skal godkjennes.

Fristen for innlevering av listeforslag ved stortingsvalget 2013 utløp 2. april. Ved fristens utløp var innkommet i alt 15 listeforslag.

Buskerud fylkeskommune har kontrollert listekandidater, underskrivere og tillitsvalgte når det gjelder valgbarhet og stemmerett ved stortingsvalget.

Samtlige listekandidater er underrettet skriftlig om sitt kandidatur og om retten til å kreve fritak.

Klagefristen for valglistene er 7 dager etter offentliggjøring.

Krav til listeforslag
For at listeforslag skal kunne godkjennes, må disse oppfylle visse formelle krav. Etter valglovens bestemmelser listeforslaget:

 • være kommet inn til fylkeskommunen innen 31. mars i valgåret (for 2013 2. april)
 • ha en overskrift som angir hvilket parti (partiets registrerte navn) eller gruppe som har fremmet forslaget
 • ha minimum 9 kandidater; maksimum 15 (gjelder Buskerud fylke), og kandidatene må være oppført med for-, etternavn og fødselsår – bosted kan oppføres
 • være underskrevet av minst 2 styremedlemmer med stemmerett i fylket. Uregistrerte grupper eller partier om ikke oppnådde 500 stemmer i ett fylke eller 5000 stemmer på landsbasis ved siste stortingsvalg, må ha underskrift fra minst 500 personer med stemmerett i fylket
 • opplyse om hvem som er tillitsvalgt og varatillitsvalgt
 • ha vedlegg med oversikt over kandidatenes fødselsdato, underskrivernes fødselsdato og bostedsadresse

Fylkeskommunen sørger nå for at det blir trykket opp stemmesedler til stortingsvalget og distribuerer disse til kommuner og partier/grupper som stiller liste ved valget.

Valgdagen er fastsatt til mandag 9. september.


Publisert 5. august 2013, oppdatert 26. august 2013.