Regional plan for areal og transport i Buskerud

Høringsfrist 27. oktober 2017.

Fylkestinget vedtok i Regional planstrategi 2013-2016 at det skal utarbeides en regional areal- og transportplan for Buskerud. Den regionale planen utarbeides i samarbeid med kommunene, statlige etater og organisasjoner.

Fylkeskommunen ber særlig om innspill på:

  • Hovedmål, og om innsatsområdene med delmål bidrar til at hovedmålet kan nås for Buskerudsamfunnet
  • Om en flerkjernet utvikling gjennom den foreslåtte by- og tettstedsstrukturen bidrar til vekst og utvikling i hele fylket
  • Om retningslinjene bidrar til samordnet areal- og transportutvikling og at de lar seg gjennomføre i kommunal planlegging
  • Om innspill til handlingsprogrammet til den regionale planen – hvilke tiltak bør settes i gangfor å gjennomføre planen

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høringsutkast

Høringsbrev

Grunnlagsdokumenter til planen kan leses her

I høringsperioden ønsker fylkeskommunen å presentere planforslaget i kommuneregionene.

Fylkeskommunen tilbyr å presentere høringsutkastet for planutvalg og kommunestyrer dersom dette er ønskelig fra kommunene. Dersom andre høringsinstanser ønsker at fylkeskommunen presenterer planforslaget i møtearenaer dere har, ber vi dere ta kontakt.

Alle høringsuttalelser sendes til Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen eller på e-post til postm...@bfk.no innen høringsfristen 27. oktober 2017.

Spørsmål til høringen kan rettes til undertegnede på e-post hilde....@bfk.no.


Publisert 4. juli 2017, oppdatert 10. desember 2018.