Buskerud blir en del av Viken

Fra 2020 skal Norge bestå av 354 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. Et av de fylkene blir Viken - der fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud sammen skal etablere et nytt fylke med 1,2 millioner innbyggere.

Arbeidet med sammenslåingen er i gang og i løpet av november og desember 2017 skal de tre fylkestingene ta stilling til flere forslag som ligger på bordet. Blant annet navn, lokalisering av kontorer og arbeidsplasser og styringsmodell.

Her er forslagene som de tre fylkestingene nå skal behandle:

  • Den nye fylkeskommunens navn skal være Viken fylkeskommune.
  • Det nye fylkestinget skal ha 87 medlemmer.
  • Fellesnemnda skal bestå av 34 medlemmer, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus. Fellesnemnda ledes av fylkesordfører i Akershus, med fylkesordførerne fra Østfold og Buskerud som nestledere.
  • Fellesnemnda skal ha et arbeidsutvalg bestående av 6 medlemmer, henholdsvis fylkesordfører og opposisjonsleder fra hver av fylkeskommunene. Arbeidsutvalget ledes av fylkesordfører i Akershus. Fellesnemnda kan gi arbeidsutvalget myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker og i saker som ikke er av prinsipiell karakter. Reglement for fellesnemnda fremmes slik den følger vedlagt.
  • Som revisor for fellesnemnda velges felles revisor for Østfold og Akershus fylkeskommuner.
  • Det legges til grunn en parlamentarisk styringsmodell, som legger vekt på nøkternhet, åpenhet, gode vilkår for opposisjon og posisjon, samt et aktivt fylkesting.
  • Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til jernbanestasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner. Det legges til grunn at også kontoret i Nedre Glomma skal ha viktige kompetansearbeidsplasser, blant annet med oppgaver innenfor videregående opplæring og regional utvikling.

Forslaget oversendes direkte til fylkestingene til formell behandling og avgjørelse, sammen med alternative forslag som ble lagt fram i fellesmøtet.

De tre fylkestingene skal behandle forslaget.

  • 20. november i Akershus 
  • 28. november i Buskerud
  • 6. desember i Østfold

Den nye fylkeskommunen skal være en realitet fra 1. januar 2020. Se egne nettsider for Viken - den nye fylkeskommunen


Avtalen fra 2016 gjelder ikke lenger – begynner på nytt

Ellers er det verdt å merke seg at når de tre fylkeskommunene nå igjen setter seg til forhandlingsbordet så starter de med blanke ark.

I 2016 ble forhandlingsutvalget, bestående av parter fra de tre fylkene, enige om en samarbeidsavtale som dannet grunnlag for en sammenslåing. Her ble det blant annet sagt noe om fordeling av oppgaver, ansattes rettigheter og framtidige investeringer.

Denne avtalen gjelder imidlertid ikke lenger, ettersom fylkestingene i alle tre fylkene sa nei til den. Prosessen har derfor i praksis begynt på nytt.


Publisert 15. november 2017, oppdatert 28. juni 2019.