Hovedutvalg

Fylkestinget har utnevnt fire hovedutvalg som tar seg av hvert sitt fagområde. Hvert hovedutvalg har 11 medlemmer som velges av fylkestinget. Utvalgene møtes ca. 8 ganger per år.

Hovedutvalget for samferdselssektoren

Hovedutvalget har ansvar for saker innenfor generell samferdselspolitikk, transportsystemer, kollektivtrafikk, oppfølging av Nasjonal Transportplan, handlingsprogram for areal og transportplanlegging, skoleskyss, transportløyver og TT-kjøring.

Hovedutvalget for utdanningssektoren

Hovedutvalget arbeider med saker som gjelder forvaltning av videregående utdanning, fagopplæring, forskning og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring til næringslivet.

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse

Hovedutvalget forvalter fylkeskommunens regionale utviklingsrolle gjennom samarbeid med eksterne aktører innen kultur, idrett og folkehelse gjennom nærmiljøpolitikk i regional sammenheng.

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring

Hovedutvalg har ansvar for oppgaver knyttet til prosesser rundt den regionale utviklingsrollen innenfor miljøpolitikk, nyskaping og næring. Klimapolitikk og bærekraftig bruk av naturressurser, miljø og internasjonalt samarbeid innenfor næring, nyskaping og miljø (bl.a. EU-programmer) inngår hovedutvalgets ansvarsområde.


Publisert 11. mai 2016, oppdatert 24. mai 2016.