Spørsmål og svar - fylkespolitikere

Her finner du svar på spørsmål som ofte stilles av fylkespolitikere.

Plikt som politiker

Hvem kontakter jeg om jeg er inhabil i en sak?
Sekretariatet, gruppeleder og leder av møte. 

Hvem vurderer om jeg er inhabil i en sak?
Dersom du trenger rådgivning i forhold til juridiske spørsmål kontakt fylkesrådmann. Utvalget må foreta en avstemming.

Når må inhabiliteten varsles?
Det må varsles i god tid før møte.

Hvem melder vi adresseendring til?
Adresseendring sendes til politisk sekretariat.

 

Gjennomføring av politiske møter

Hva er forskjellen mellom spørsmål og interpellasjon til utvalg eller fylkesting?
Interpellasjon fremmes kun til fylkestingets møte. Ved interpellasjoner er det mulighet for debatt i møte, og fatte vedtak. Se § 16 i reglement for politisk saksbehandling. Spørsmål kan leveres til hovedutvalg og fylkesting. Ved spørsmål er det ikke adgang for debatt/ordskifte i møte. Det er kun møtende representanter i utvalgene og fylkesting som kan fremme spørsmål/interpellasjoner.

Hvordan meldes spørsmål og interpellasjoner?
Interpellasjoner: Innleveres skriftlig til fylkesordfører senest 5 virkedager før første møtedag.

Spørsmål: Leveres senest kl. 09.00 en virkedag før første møtedag. Sendes til postmottak og politisk sekretariat.

Spørretimen – hva skjer der? Hvem kan spørre/svare? 
Det avsettes tid til en offentlig spørretime ved begynnelsen av møter i fylkestinget, fylkesutvalg og hovedutvalg, der folkevalgte og innbyggere kan stille spørsmål til møteleder. Spørsmål må gjelde fylkeskommunale forhold og være av allmenn interesse for fylkeskommunens innbyggere. Spørsmål skal ikke være av utredende karakter som krever utredende svar.

Hvordan fremme forslag i møter?
Forslag skal leveres skriftlig. Det skal fremgå hvem forslaget kommer fra, og underskrives av forslagsstillers.

Hvordan skal forslag leveres?
Leveres skriftlig til møtesekretær, og eventuelt møteleder. Forslag kan gjerne sendes i forkant av møte på epost til møtesekretær.

Hvilke saker har "rett til" å være unntatt offentlighet?
Saker som er unntatt offentlighet og underlagt taushetsplikt. Fylkestingsrepresentantene plikter å bevare taushet om saker/dokumenter som er taushetsbelagt i medhold av lov.

I lukket møte kan bare valgte politikere og de kommunale tjenestemenn som har oppgaver i forbindelse med framlegging av den aktuelle sak være til stede. Disse plikter å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten oppheves av fylkestinget/utvalget selv, når de hensyn som har medført behandling i lukket møte er falt bort. 

Hva er en protokolltilførsel? Hvordan fremmes en protokolltilførsel?
Se § 20 i reglement for politisk saksbehandling. Protokolltilførsel er en begrunnelse for stemmeforklaring. Dersom du mener en sak er uriktig behandlet kan du fremme protokolltilførsel.

Det forutsettes at protokolltilførselen varsles under behandling av den aktuelle sak, og at den leveres møteleder før møtets slutt. Protokolltilførselen forutsettes å være en del av forhandlingene av en aktuell sak, slik at andre medlemmer kan forholdes seg til protokolltilførselen.

Protokolltilførsel leveres skriftlig.

Hva er protokollkomite? – Plikter?
Se § 20, nest siste avsnitt i reglement for politisk saksbehandling.  De som velges til protokollkomiteen har ansvar for å kontrollere at protokollen er korrekt, og underskriver protokollen. 

Hvor og når skal møtene være?
Fullstendig møtekalender finner du på våre nettsider

Hvor finner jeg innkallingen og sakspapirer  til møte?
Innkalling og sakspapirer finner du på våre nettsider. Innkallingen legges ut 8 dager før møtestart, og skal være tilgjengelig på Fluix på ditt nettbrett. 

 

Forfall til politiske møter

Når jeg har forfall til et møte, hvem gir jeg beskjed? 
Se §4 i reglement for politisk saksbehandling.Ved forfall skal gruppeleder godkjenne forfallet. I tillegg til gruppeleder, gi beskjed til politisk sekretariat.

Kan jeg ha forfall på deler av et møte? Må det innkalles vara?
Forfall må meldes politisk sekretariat. Om du forlater møte under forhandlingene skal dette meldes til møteleder, du må også ha tillatelse fra møteleder. Se §4 i reglement for politisk saksbehandling. 

Hva er lovlig forfall?
Egen sykdom, Barns sykdom, og gjennomføring av eksamen. NB: husk å legge dokumentasjon for eksamen. Husk å sende egenmelding/sykemelding til politisk sekretariat.

Må jeg sende egenmelding for sykdom?
For å unngå trekk av godtgjøring må sykmelding sendes så fort som mulig. 

Hvis jeg er sykmeldt, hvor skal jeg sende min sykmelding?
Sykmelding sendes til politisk sekretariat.

Får jeg trekk i godtgjøringen ved forfall?
Se § 5.1 i godtgjøringsreglementet

 

Godtgjøringsreglementet

Hva har jeg krav på av godtgjøringer som politiker?
Se § 6.1. i godtgjøringsreglementet. Du får dekket møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste.

Dersom du representerer utvalget ved andre møter må det godkjennes av fylkesordfører/møteleder. Eksempel: konferanser, seminarer, befaringer, etc. 

Hvilke utgifter kan jeg som fylkespolitiker få dekket?
Reiseutgifter dekkes til henholdt til statens regulativ. Se for øvrig § 7 i godtgjøringsreglementet.

Hva dekker fast godtgjøring?
Se § 4.1. i godtgjøringsreglementet. Møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste.

Hvem godkjenner deltakelse på andre møter enn faste utvalg/råd?
Lederen av utvalget og for utvalgsledere er det fylkesordfører. For medlemmer i utvalg/råd godkjenner lederen av det respektive utvalg/råd.§ 6.1. i godtgjøringsreglementet – Godkjenning fra utvalgsleder/fylkesordfører må legges ved reiseregningen. Det samme skal programmet.

Når har jeg krav på tapt arbeidsfortjeneste?
Til andre møter som er avtalt med leder. 

Når utbetales reiseregningen?
Utbetales den 11. i måneden når godtgjøringen utbetales. Reiseregningen må leveres så raskt som mulig etter møte. 

Har vi medlemskap i Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse?
Se Buskerud fylkeskommunale pensjonskasse sin nettside
Se §4.7 i godtgjøringsreglementet.

 

Helpdesk/Brukerstøtte

Hvem spør jeg om bruk av nettbrett/tekniske problemer?
Kontakt IKT helpdesk – telefon: 32 80 89 99.


Kan jeg benytte møterom i fylkeshuset utenom ordinær kontortid? 
Politiske partier som er representert i fylkestinget kan leie lokaler i fylkeshuset utenom ordinær kontortid. 


Publisert 19. oktober 2015, oppdatert 10. august 2016.