Trafikkulykker i Buskerud

Til tross for en positiv utvikling i antall alvorlige trafikkulykker i Buskerud de siste årene, utgjør antall drepte og hardt skadde i trafikken et alvorlig samfunnsproblem.

Ulykkesutviklingen

I Buskerud, som ellers i landet, har det vært en betydelig reduksjon i antall alvorlige trafikkulykker de siste årene. Trafikksikkerhetsbildet er sammensatt og det vil forekomme svinginger i ulykkestall fra år til år.

Ulykkesstatistikk 2000 - 2012

Figur 1: Utviklingen av antall ulykker i Buskerud 2000 - 2012.

Det er viktig å følge nøye med på ulykkesutviklingen, slik at trafikksikkerhetsarbeidet tilpasses de endringene som skjer i samfunnet. Befolkningsvekst, ny teknologi, klima og endring i reisemønster er alle områder som er viktig å ta hensyn til i denne sammenheng.

De mest kostnadeffektive og virkningsfulle tiltakene er allerede tatt i bruk, og Buskerud står derfor ovenfor nye utfordringer for å få ulykkestallene ytterligere ned.

 

Trafikkofrenes dag

Trafikkofrenes dag er et årlig arrangement for å minnes de omkommne og hardt skadde i Bukserud i året som gikk. Arrangmenetet er en viktig arena for å utrykke medfølelse med pårørende og etterlatte, og får å vise at trafikkulykkene i fylket angår oss alle. Det er også en møteplass for de ulike aktørene som er involvert i redningsarbeid og trafikksikkerhetsarbeid. 

Publisert 3. mars 2014, oppdatert 3. mars 2014.