Helsetilstand, levekår og levevaner

Arbeid med folkehelse har et langsiktig perspektiv, der virkningen av tiltak ofte ikke kan merkes før mange år senere. Det er derfor viktig å holde løpende oversikt over helsetilstanden og utviklingstrekk i faktorene som påvirker befolkningens helse.

Oversikt over helsetilstand, levekår og levevaner

Fylkeskommunene har som en lovpålagt oppgave å holde oversikt over folkehelsen i fylket. Oversiktsarbeidet består av to hoveddeler:

  1. Løpende (årlige) oversikten og den langsiktige
  2. En mer utfyllende oversikt som kommuner og fylkeskommuner er pliktig til å ha på plass forut for egen planstrategi.

Buskerud fylkeskommune utarbeidet i 2015 en omfattende oversikt over folkehelsen (ref. punkt 2 over). Rapporten vil være et viktig kunnskapsgrunnlag i utarbeidelse av neste planstrategi. Hovedrapporten og vedlegg med statistikk finner du til høyre på denne siden.

Løpende (årlige) regional oversikter over helsetilstanden

I mange tilfeller kan det være nyttig å sammenligne seg med nærliggende kommuner, særlig innenfor statistikkområder med usikker datakvalitet. Dette kan for eksempel gjelde enkelte indikatorer for kommuner med få innbyggere. Indikatorer og statistikk presenteres per kommuneregion / med kommune som minste enhet. 

 

Løpende oversikt, andre statistikker og kilder

Fra og med 2013 har Buskerudstatistikken et eget kapittel (kapittel 4), som inneholder et bredt sett med indikatorer for helsetilstanden og ulike påvirkningsfaktorer. 

 

Hovedtrekk om helsetilstanden i Buskerud

  • Høyere andel i arbeid/ lavere arbeidsledighet enn landet sett under ett. Likevel stor variasjon mellom kommunene i fylket.
  • Forventet levealder på linje med landsgjennomsnittet, men stor variasjon mellom kommunene i fylket. Størst variasjon i levealder mellom kommunene i den mannlige delen av befolkningen.
  • Lavere andel med høyere utdanning og noe lavere andel som gjennomfører videregående opplæring i Buskerud, sammenlignet med tilsvarende tall for landet.
  • Noe høyere andel unge uføretrygdede sammenlignet med tilsvarende tall for landet.
  • Høyere forekomst av ulike  ikke-smittsomme folkesykdommer enn landet sett under ett. Ikke-smittsomme folkesykdommer er for eksempel psykiske symptomer og lidelser, type 2-diabetes, KOLS, krefttilfeller og hjerte- og karsykdom. Forekomsten variere mye mellom kommunene i fylket.

Publisert 9. november 2012, oppdatert 22. august 2016.