Regionale planer

Regionale planer utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. En regional plan kan gjelde for hele fylket, deler av fylket, på tvers av fylker eller gjelde for et avgrenset tema.

En regional plan tar for seg områder som krever avveiing og avklaring mellom forskjellige interesser, over sektor- og kommunegrenser, og hvor det kreves samordning og forpliktende samarbeid mellom mange aktører i gjennomføringen. Regional plan skal ha et langsiktig perspektiv. 

Kommuner, statlige organer og fylkeskommunen skal følge opp regional plan i sin virksomhet og i sitt planarbeid. For planer som berører organisasjoner/ institusjoner skal partene i fellesskap bli enig om hvordan planen skal følges opp. Oppfølging av regionale planer skjer i tråd med egne handlingsprogram. Handlingsprogrammene skal rulleres årlig og avklarer hvilke aktiviteter og ressurser som kreves for gjennomføring av planen hos de enkelte partene.

 

Regionale planer under utarbeidelse:


Publisert 11. januar 2013, oppdatert 23. mai 2017.