Kulturminnevern

Enheten har ansvar for:

  • Forvaltning av automatisk freda og nyere tids kulturminner i henhold til kulturminneloven
  • Gi råd og veiledning til freda og verneverdige bygninger og anlegg
  • Skjøtsel, skilting og formidling av kulturminner
  • Befaringer og registreringer av kulturminner og kulturmiljøer
  • Plansaksbehandling etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven

 

Enhetsleder: Turid Kolstadløkken


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 7. mars 2017.