Politikerne vedtar - administrasjon iverksetter

Fylkestinget er det øverste folkevalgte organet i fylkeskommunen, med fylkesordføreren som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er administrativ leder av fylkeskommunen.

Fylkestinget har 43 representanter, og har ansvar for alle fylkeskommunale oppgaver. Fylkesutvalget tar avgjørelse i saker det er tildelt myndighet i, eller avgir innstilling overfor fylkestinget. I tillegg er det egne utvalg for regionalutvikling og kultur, samferdsel og utdanning.

Politisk organisasjonskart

Organisasjonskart politisk ledelse

Fylkeskommunen er organisert med seks avdelinger og ett fylkeskommunalt foretak. 

Utviklingsavdelingen ivaretar fylkeskommunens ansvar for regional planlegging, by- og stedsutvikling, klima, vann og energi, næringsutvikling, landbruk, forskning, utvikling og innovasjon, reiseliv, kultur, kulturminner, bibliotekutvikling, idrett, friluftsliv og folkehelse.

Samferdselsavdelingen ivaretar fylkeskommunens ansvar for fylkesveger, kjøp av kollektivtjenester, skoleskyss, transportløyver og transport av funksjonshemmede.

Utdanningsavdelingen har ansvar for planlegging, utvikling og gjennomføring av den videregående opplæringen for ungdom og voksne. Buskerud fylkeskommune driver 13 videregående skoler, Arbeidsinstituttet Buskerud, Ringerike folkehøgskole og Fagskolen Tinius Olsen. I tillegg har Buskerud fylkeskommune tilsyn med opplæringen av lærlinger og lærekandidater i nær 1.000 lærebedrifter. Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten (PPOT) hører også til utdanningsavdelingen.

Stabs- og kvalitetsavdelingen koordinerer på-tvers-aktiviteter i organisasjonen. 

Økonomiavdelingen har overordnet ansvar for fylkeskommunens økonomistyring; budsjett, regnskap, rapportering og finans. 

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for å synliggjøre fylkeskommunens mange fagområder og store forvaltningsoppgaver gjennom ulike kommunikasjonstiltak. 

Administrativt organisasjonskart

Administrativt organisasjonskart

 

Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF er et fylkeskommunalt foretak. Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten og skal sørge for at fylkets innbyggere har tilgjengelige tannhelsetjenester. Den offentlige tannhelsetjenesten gir gratis tilbud til blant annet barn og ungdom fra 0 til 18 år, psykisk utviklingshemmede og grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 29. november 2016.