Aktivt samarbeid

Buskerud fylkeskommune arbeider aktivt sammen med andre fylker, regioner, kommuner og organisasjoner for å skape god samfunnsutvikling.

Buskerudbyen
Buskerudbysamarbeidet er et langsiktig, forpliktende samarbeid om areal, transport og miljø.

Med 40.000 nye innbyggere de nærmeste 20 årene, vil samarbeidet jobbe for å få til en klimavennlig areal- og transportutvikling i området fra Lier til Kongsberg, et område kalt Buskerudbyen.

Partnerne i Buskerudbysamarbeidet består av kommunene Kongsberg, Øvre- og Nedre Eiker, Drammen, Lier, tre statsetater, fylkeskommunen og fylkesmannen i Buskerud.

Buskerudbysamarbeidet startet opp 1. januar 2010

Østlandssamarbeidet
Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:

  • Felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer.
  • Utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider.

Kontaktutvalget er øverste organ innen Østlandssamarbeidet. Gjennom vedtak i kontaktutvalget kan Østlandssamarbeidet fremme felles anbefalinger til politisk behandling i de åtte fylkeskommunene.

Hver fylkeskommune er representert med tre medlemmer i kontaktutvalget: politisk leder, opposisjonsleder og øverste administrative leder.

Osloregionen
Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember 2004.

Pr. 01.01.13 består alliansen av 72 kommuner og tre fylkeskommuner i hovedstadsområdet: Oslo kommune, Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner, samtlige kommuner i Akershus og Østfold, samt 13 kommuner i Buskerud, 6 i Vestfold, 1 i Telemark, 3 i Oppland og 7 i Hedmark.

Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Vannregion Vest-Viken
Vannregion Vest-Viken omfatter grunnvann, vassdrag og kystområdene i hele Buskerud og Vestfold, store deler av Telemark, deler av Oppland samt mindre områder i Hordaland, Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Akershus.

Vannregionen er inndelt i 18 vannområder. Fem av disse inngår i forvaltningsplanen for 2010-2015 (planperiode 1).

Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Vest-Viken og har ansvaret for å koordinere forvaltningsplanarbeidet for hele vannregionen.

De øvrige fylkeskommunene i regionen har rollen som planmyndighet i eget fylke.

Global Future Buskerud
Et prosjekt i regi av NHO Buskerud hvor hovedmålet er å synliggjøre kvalifisert arbeidskraft og kompetanse, og oppnå større integrering av kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn i sentrale stillinger og styreverv i arbeidslivet.

Deltakerne har utenlandsk bakgrunn, høy utdannelse, gode norskkunnskaper og er bosatt i Buskerud.

Fylkeskommunen samarbeider med NHO og har bevilget penger til satsingen. 

Kommuneregioner
Hovedoppgaven er å være bindeleddet mellom fylkeskommunen og kommuneregionene. Med denne organiseringen ivaretas kontakten både politisk og administrativt mellom kommune og fylkeskommune.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 4. juli 2017.