Fremtidens Buskerud

Buskerud er i endring. Folk og næringsliv samler seg rundt de store byområdene.

I dag bor det 269.003 (2013) personer i Buskerud.

I 2030 vil det være over 330.000 innbyggere i fylket, 60.000 flere.

Vekst i befolkningsmengden er et mål i seg selv for de fleste regioner og den fremste indikatoren på framgang i en region.

Over 60 prosent av innbyggerne i Buskerud bor i dag i de sørøstre delene av fylket, og det er i denne regionen man forventer økt vekst og fortetting.

Nye boliger
Flere innbyggere innebærer et økt behov for nye boliger.

Boligbehovet de neste årene øker mye og være på over 142.000 boliger i 2030, 32.000 nye boliger. Dette er en økning som tilsvarer omtrent 29 prosent.

I gjennomsnitt er det behov for å bygge 1.600 nye boliger hvert år i denne perioden.

Spesielt for aldersgruppene fra 55 til 85 år vil boligbehovet øke mye i forhold til dagens nivå.

Den største husholdningsgruppen er aleneboere, som får en økning i boligbehovet fra om lag 40.000 i 2011 til nærmere 56.000 boligenheter i 2030. Økning tilsvarer omtrent 34 prosent.

Husholdningskategorien par uten barn får den største prosentvise veksten fra 2011 til 2030 på hele 39 prosent, mens par med barn øker minst med 17 prosent over samme periode.

Flere arbeidsplasser
Flere innbyggere fører også til behov for flere arbeidsplasser.

I dag er det 137.000 yrkesaktive i Buskerud. Fylkeskommunen forventer at arbeidsstyrken i Buskerud vil nå 162.000 i 2030.

Prognosene viser at den ikke-yrkesaktive delen av befolkningen øker fra 129.000 personer til i underkant av 172.000 i 2030, noe som utgjør en økning på omtrent 33 prosent.

Den yrkesaktive andelen av befolkningen vil således bli mindre gjennom hele prognoseperioden sett i forhold til den ikke-yrkesaktive delen. En viktig grunn til dette er at antall pensjonister vil øke mye de neste årene.


Publisert 3. juli 2013, oppdatert 24. september 2013.