Befolkningen i Buskerud

  • Av Espen Karstensen

Befolkningsutviklingen er en svært viktig indikator for utvikling.

Vekst i befolkningsmengden er et mål i seg selv for de fleste regioner og den fremste indikatoren på framgang i en region.

Utvikling fra år 2000

I hele perioden fra 2000 har veksten i Buskerud nært landsgjennomsnittet, mens de siste fem årene viser en høyere vekst i Buskerud enn landssnittet.

Den økte innvandringen til Norge i siste halvdel av 2000-tallet har bidratt sterkt til den økte befolkningsmengden.

Innvandring fra østeuropeiske EU-land har stått for størsteparten av denne økningen for både Buskerud og Norge totalt.

Om lag 60 prosent av Buskeruds befolkning bor per 1. januar 2013  i Drammensregionen.

Fylkets skjeve befolkningsstruktur vil selvsagt påvirke både næringsstruktur og vekstpotensiale.

De siste årenes høye vekst i folkemengden har hovedsakelig vært i Drammens- og Ringeriksregionen.

Disse regionene er pressområder på grunn av sin geografiske nærhet til arbeidsmarkedet i hovedstadsområdet, kombinert med relativt god tilgang til boligareal og nye boliger.

Diagram befolkning

Befolkningsvekst i kommuner og regioner i Buskerud, prosenttall (i farger) viser regionens samlede befolkningsvekst, endring fra 2012 til 2013. Kilde: SSB 

Bidrag til befolkningsveksten

Befolkningsutviklingen påvirkes av tre faktorer; fødselsoverskudd, netto innenlands flytting og netto innvandring.

Det siste året med statistikk viser en befolkningsvekst på 1,5 prosent i forhold til året før. Av dette forklarer fødselsoverskuddet bare 0,2 prosentpoeng, mens nettoflyttingen sto for 1,3 prosentpoeng.

Innvandring til fylket har vært den dominerende kraften bak veksten i befolkningen i Buskerud de siste årene, men både fødselsoverskudd og nettoflytting viser positive tall. Siden 2007 har innvandringen vært fra i underkant av 2000 personer til nærmere 3000 personer hvert år.

Buskerud har hatt en sterk befolkningsvekst de siste årene, og har siden 2001 økt fra  240 000 innbyggere til omlag 270 000 innbyggere i 2012.

Den viktigste forklaringsfaktorene bak denne økningen er nettoflyttingen til Buskerud, som har vært høy og tiltagende siden 2004, bare avbrutt av finanskrisen i 2008 – 2009 der dette mønstret viser en noe avtagende vekst.

I Buskerud, som for Norge totalt, er det innvandring fra Øst-Europa som dominerer i innvandringstallene.

Nettoflytting til Buskerud

Den innenlandske tilflyttingen til Buskerud har også vær høy i samme periode, men er i størrelsesorden mye mindre enn innvandring fra utlandet.

I 2008 utgjorde innenlandsk nettoflytting 22 prosent, mens nettoinnvandringen fra utlandet utgjorde hele 78 prosent av total nettoflytting.

Ser man nærmere på de innenlandske nettoflyttingstallene viser figuren over at flytting fra Oslo og Akershus til Buskerud har vært stor.

Perioden 2005 til 2011 utmerker seg med spesielt høy flytting fra denne regionen, og hadde sitt foreløpige toppår i 2007 med netto tilflytting på omtrent 800 innbyggere.

Ser man på flyttemønsteret i forhold til Sør-Østlandet går derimot strømmen motsatt vei for nesten alle årene i perioden vi ser på.

Befolkningsutvikling i Buskerud

2011 - 261.110
2010 - 257.673
2009 - 254.634
2008 - 251.220
2007 - 247.655
2006 - 236.811
1995 - 228.498
1990 - 224.700
1985 - 218.537
1980 - 214.571

Datagrunnlaget er hentet fra SSB, egne beregninger i PANDA og Regional analyse Buskerud (2012). Sistnevnte er utarbeidet av Telemarksforskning på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune.


Publisert 5. november 2012, oppdatert 3. oktober 2017.