Styrker innsatsen på fremtidens kompetanse

Setter av 6 millioner kroner til tilskuddsordning for å bidra til å utdanne arbeidstakere som har en fremtidsrettet kompetanse tilpasset arbeidslivets behov.

Fylkestinget bevilget første gang midler til samarbeid skole/arbeidsliv i fjor. I 2018 er det satt av 6 millioner kroner som søkbare midler for samarbeid skole/arbeidsliv i Buskerud. 

Søknadsfrist er 12. mars.

Søknaden sendes via regionalforvaltning.no. Søknadene vil bli behandlet i Fylkesutvalget den 18. april.

Målet med ordningen er å bidra til å utdanne arbeidstakere som har en fremtidsrettet kompetanse tilpasset arbeidslivets behov.

Noen av virkemidlene for å nå dette målet vil være å styrke kompetansen innen fagopplæringen, internasjonalisering, innovasjon og entreprenørskap.

Bedrifter, kommuner, opplæringskontor, fagskoler, karrieresenteret, Ung Invest AiB, Ungt Entreprenørskap, NAV og videregående skoler er eksempler på virksomheter som sammen kan søke støtte til prosjekter.

Buskerud fylkeskommune kan selv ta initiativ til gjennomføring av prosjekter som faller innenfor virkeområdet for ordningen. 

Prosjekter som retter seg mot følgende hovedtiltak vil bli prioritert:

  • Samarbeid om praksisnære fremtidsrettete opplæringsarenaer 
    Målrettede kompetanseutviklingstiltak 
  • Rekrutteringsprosjekt for økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft 

Prosjekter som understøtter følgende tiltak vil også bli vurdert:

  • Samarbeid om fremtidsrettede karriereveiledningstiltak
  • Samarbeid om undervisningsopplegg
  • Utvikling av gode metoder for gjennomføring av Yrkesfaglig fordypning

Ytterligere informasjon om ordningen og krav til søknadene finner du på regionalforvaltning.no.


Publisert 26. februar 2018, oppdatert 26. februar 2018.