Solid nedgang i fraværet i Buskerud

Elevene er mer tilstede på skolen. Heldagsfraværet etter skoleåret 2016/2017 har gått ned med 32,5 % og timefraværet med 27,8 % sammenliknet med forrige skoleår.

Det er også tendensen ellers i Norge. De nasjonale tallene som ble lagt fram i dag viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen.

Fra 2015-16 til 2016-17 er nedgangen på 40 % for dager og 33 % for timer for landet som helhet. I den nasjonale statistikken plasserer Buskerud seg på landssnittet i antall hele fraværsdager, og over landssnitt i antallet fraværstimer.

Nasjonalt har totalfraværet gått mest ned på yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette bildet ser også ut til å gjelder for Buskerud. Andelen elever uten vurderingsgrunnlag går også noe ned. 

Innføringen av den nye fraværsregelen har gitt økt tilstedeværelse i klasserommet.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef

- Økt tilstedeværelse er viktig for læring for den enkelte elev og for klassen eller gruppen som lærer sammen, og kan gi seg utslag i høyere gjennomsnittskarakterer og bedre gjennomføring. I tillegg håper vi på å endre elevenes holdning til fravær, noe som vil gi positive ringvirkninger inn i arbeidslivet, sier fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås.

Variasjon mellom skolene

Eiker og Ål videregående skoler har hatt den største prosentvise nedgangen i fravær (se tabell over). Nå blir det viktig å finne ut hva de skolene som har oppnådd størst reduksjon i fraværet har gjort for nettopp å nå disse resultatene.

- Fraværstallene viser fremdeles forskjeller på byskoler og skolene i Hallingdal og Numedal, som har langt lavere fravær. Dette skal vi undersøke videre. Er størrelse og nærhet til lokalsamfunnet alene utslagsgivende for fraværstallene, eller har skolene med minst fravær gjort grep som vi også kan gjøre på andre skoler, sier Atterås.

Fravær dager 2. termin 2016 vs 2017

Fravær timer 2. termin 2016 vs 2017

Forskning på frafall viser at elever klarer seg bedre senere i livet jo lenger de blir værende i videregående skole. Hovedregelen er at elever skal skrives ut av skolen ved høyt fravær, men skolene holder ofte så lenge som mulig på elever med mye fravær mens de følges opp på ulike måter. Det går ut over skolens fraværsstatistikk, men er positivt for eleven, som får med seg kunnskap og ferdigheter ut av videregående selv om de ikke fullfører og består.

Variasjon mellom utdanningsretningene

Om skoler i hovedsak er studiespesialiserende eller yrkesfaglige virker inn på fraværsstatistikken. Tidligere undersøkelser har vist at det er flest utfordringer med nærvær på utdanningsprogram med lave karakterer fra ungdomsskolen ved de bynære, yrkesfaglige skolene.

- Når vi vet at trivsel på skolen henger sammen med mestring, er det vanskeligere å komme på skolen når forkunnskapene ikke er gode nok og mestringsfølelsen uteblir. I kunnskapsskolen i Buskerud legger vi vekt på å bruke ulike metoder for å tilpasse opplæringen til alle grupper elever, sier Atterås.

Fravær og fullført og bestått

Innføringen av fraværsregelen fører til at et antall elever ikke får vurdering i fag. Av den nasjonale statistikken går det frem at 2,4 % av elevene i Buskerud i skoleåret 2016/17 ikke fikk vurdering på grunn av overskredet fraværsgrense, mens det i samme periode var 1,8 % nasjonalt.

- Elevene bak disse tallene har ikke fullført og bestått årlig videregående opplæring. Det utgjør et problem både for den enkelte og for samfunnet. Samtidig kan vi anta at fraværsregelen har holdt elever på skolen som ellers ikke ville ha blitt vurdert på grunn av manglende faglig grunnlag, sier Atterås. 

Fraværsregelen er en suksess dersom den samlet sett får flere elever gjennom videregående opplæring.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef

En foreløpig analyse av Buskerud-resultatene fra skoleåret 2016/17 viser at antallet som har fullført og bestått er noe høyere enn året før. Dette betyr at fraværsregelen ikke har bidratt negativt til gjennomføringen i våre videregående skoler i Buskerud. 

Her kan du lese mer om praktiseringen av fraværsregelen i Buskerud fylkeskommune 


Publisert 5. juli 2017, oppdatert 5. juli 2017.