Arbeidet med fagfornyelsen er i gang i Buskerud

Ledernivået på videregående skole samlet seg for å ha fokus på fagfornyelse.

Samlingen 26. april hadde til hensikt å støtte skolenes prosesser for fagfornyelsen.

Utdanningsavdelingen hadde satt sammen et program med både eksterne og interne foredragsholdere.

Myndighetene har som mål at fornyelsen skal foregå med utgangspunkt i lærerne, som direkte skaper kvaliteten i opplæringen.

Skolene vil involvere lærere, tillitsvalgte og elever inn i medskapende prosesser. Prosessen skal altså innrettes bunn til topp. For å nå dette målet er samarbeidet med lærerorganisasjonene viktig.

På samlingen var det dermed innlegg fra Utdanningsforbundet både lokalt og sentralt som gjaldt involvering.

Jens Garbo

Utdanningsforbundets Jens E. Garbo fremholdt at rundt lærerens virke ligger noen rammefaktorer som regulerer, for eksempel opplæringsloven, men innenfor dette ligger et godt rom for skjønn – dette kalte han smultringteorien.

Garbo mente man skulle forlate metodefrihet som begrep, og heller snakke om metodeansvar.

Han fremholdt at skolesektoren ikke kan styres slik at det ikke finnes risiko for dårlig kvalitet, men at risikoen blir mindre gjennom mer samarbeid mellom lærere.

På programmet sto også innlegg om verdiene i overordnet del av læreplanen, og den nye yrkesfaglige strukturen, og om Fremtidens skole (Lied-utvalget).

Fordi fagfornyelsen også i Buskerud skal ha innretning som legger til rette for medskaping, ble deltakerne involvert i hvordan Utdanningsavdelingen skal støtte skolene videre.

Utdanningsmyndighetene ruller i disse dager ut fagfornyelsen. Dette er en oppfølging av Ludvigsenutvalgets innstilling NOU 2015:8 som ble nedfelt i Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag – Fordypning- Forståelse.

Fagfornyelsen er prosess for å gjøre læreplanene fra Kunnskapsløftet mer relevante for fremtiden.

I Utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune er det de siste par årene skapt nye strukturer for å møte de nye forventingene til skolen.

Videregående opplæring samarbeider med kommuner i Buskerud (grunnskoler), og med arbeidslivet på regionale arenaer. I tillegg er det opprettet felles fylkeskommunal arena for deling og utvikling på tvers i fylket. Denne arenaen har fått navnet Internarena for utvikling i Vgo.


Publisert 30. april 2018, oppdatert 30. april 2018.