Møte morgendagens utfordinger

Hva slags arbeids- og næringsliv vil vi ha om 30 år og hvilke kompetanse er det da behov for? Fylkeskommunen samler innspill til arbeidet med Regional plan for Kunnskapssamfunnet.

I Buskerud fylkeskommune jobbes det nå med å utvikle en Regional plan for Kunnskapssamfunnet for å møte morgendagens utfordringer.

Planen vil gjelde alle - fra barnehage, grunnskole, videregående opplæring, universitet og høgskole, voksenopplæring og opplæring i bedrift.

I forbindelse med utarbeidelse av den regionale planen er det valgt fire temaer som det skal jobbes med i arbeidsgrupper nedsatt av Buskerud fylkeskommune i samarbeid med styringsgruppen for prosjektet:

  • Helhetlig utdanningsløp med høy kvalitet
  • Fagopplæring
  • Arbeidskraft
  • Folkehelse

Arbeidsgruppene hadde torsdag  27. november felles oppstartsmøte i fylkeshuset.  Alle arbeidsgruppene vil gjennomføre tre arbeidsgruppemøter til før 28. mars 2015.

Arbeidsgruppene skal ikke utarbeide tiltak. Det er de årlige handlingsprogram som skal prioritere tiltak innenfor de vedtatte mål og strategiske satsingsområdene i den endelige planen.

Regional plan for kunnskapssamfunnet skal ha en planperiode på 6 år, men likevel være relevant og dynamisk nok til å fange opp endringer som skjer i løpet av disse årene.


Publisert 27. november 2014, oppdatert 27. november 2014.