Krafttak for artsmangfold langs vann og vassdrag

– I Norge har vi vært gode til å kartlegge vann, vassdrag og det biologiske mangfoldet, men vi har ikke vært like gode på å iverksette tiltak for å ivareta det.

Hovedutvalg for miljø innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune har satt av 1,4 millioner kroner til å redde myrer, dammer, vann og vassdrag og forbedre deres økologiske tilstand.

– I Norge har vi vært gode til å kartlegge våre vann og vassdrag og det biologiske mangfoldet, men vi har ikke vært like gode på å iverksette tiltak for å ivareta det, sier Hanne Lisa Matt (Miljøpartiet De Grønne) og leder av hovedutvalget.

Matt er også leder for  vannregion Vest-Viken som Buskerud er en del av. Vannregionen er inndelt i 18 vannområder, og omfatter helt eller delvis 75 kommuner i åtte fylker.

- God økologisk tilstand ved vannene våre er ingen selvfølge!

Hanne Lisa Matt (MDG)

Politikeren er spesielt opptatt av at arbeidet skjer i tett samarbeid med kommunene, frivillighet og relevante organisasjoner.

Hanne Lisa Matt

- Det er viktig å involvere lokale ildsjeler og fagmiljøene i dette arbeidet for å få gode resultater, sier Børre Pettersen (Arbeiderpartiet) som har lang fartstid innen norsk miljøforvaltning.

- Vi har tro på at mange slike tiltak vil monne og gjøre en stor forskjell, mener Viel Jaren Heitmann, gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget.

- Vi vil fokusere på restaurering av viktige naturområder ved våre vann og myrer. Det er bra for naturen men det vil også hjelpe oss mennesker fordi det gir oss rent vann og det øker naturens evne til å ta unna mer nedbør og flom som følge av klimaendringene, sier Matt.

- Dette kalles også for økosystemtjenester og er en smart, billig og miljøvennlig måte å drive med klimatilpasning på. Vi ønsker rett og slett å samarbeide bedre med naturen, forteller Matt.

Artsbanken

Norge har samlet kunnskap om naturen sin i Artsdatabanken og arbeidet med å verne og kartlegge Norsk natur har pågått helt siden 1900-tallet.

EUs vanndirektiv ble implementert i Norge ved å utarbeide regionale vannplaner som ble vedtatt av fylkestingene i 2015 og som fylkeskommunene har ansvar for å følge opp.

- Kommunene har stor eierskap til dette arbeidet. Vann er livsnerve lokalt og har en viktig funksjon for reise- og friluftsliv, næring og lokalsamfunnet, sier Matt.  

Det biologiske mangfoldet på verdensbasis har gått ned med nesten 60 prosent siden 1970.

I 2011 ble det utarbeidet en mangelliste for vernearbeidet i Norge. Den kom opp med en liste av naturtyper i lavlandet og langs kysten som bør vernes (Blindheim et.al 2011). Her nevnes det bl.a.

  • Våtmarker: Lavereliggende rikmyr, kilde, kildebekk, intakt lavlandsmyr, kystmyr;
  • Vann: kroksjøer, flomdammer etc, fossesprøytsoner, viktige bekkedrag, dammer, fisketomme sjøer, evjer, bukter og viker

- Vi har kunnskapen. Vi har kartlagt. Nå må vi sette i gang og restaurere, sier Anders Wengen (Venstre).

- Vill natur og artsmangfold er vårt felles, uerstattelige nasjonale og globale livsgrunnlag. Arealer og leveområder er en ikke fornybar kilde til helse, arter, biologisk mangfold, matproduksjon, velferd og et godt liv. Jeg er utrolig glad for at vi nå kan plukke ut lavt hengende frukt og de mest verdifulle områdene vi trenger å reparere i Buskerud og sette i gang, sier Matt.

Myr Haglebu
Myr ved Haglebu. Foto: Karoline Lunde Systad

- Vi håper at dette blir et fruktbart samarbeid for å få opp det biologiske mangfoldet i fylket og som vil tas med inn i Viken sier Anne Sandum, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Buskerud.

Politikerne er enige om at det er viktig at det settes i gang med tiltak som gagner mange plante- og dyrearter.

Dette kan være alt fra rydding av dammer og reetablering av myrer eller restaurering av kantsoner i bekker og elver. Lignende prosjekter har blitt gjennomført med stor suksess i land som Danmark og USA og politikerne mener at dette er relativt enkle tiltak som må til.

Det krever ikke så mye å reetablere våtmarksområder, og det er også billigere å ta naturen til hjelp enn å måtte drive med dyre klimatilpasningstiltak.

Dette vil samtidig ha en positiv effekt på bestanden av insekter, gyteområder og fisk og er sånn sett også en vinn-situasjon for friluftslivet.

- Vi håper at slike ordninger vil videreføres i Viken og vi tror de andre fylkene er positive til dette. Vikenfylkene har et meget høyt biologisk mangfold samtidig som det er stor press på arealer så det er veldig viktig å ivareta våre vann og vassdrag. Dette er bare win-win for folk, kommunene og livsgrunnlaget vårt, avslutter Matt.

Partiene Ap, Sp, MDG, V og SV sitter i posisjon i fylket og har i sin politiske plattform blitt enige om å prioritere et grønt skifte i Buskerud.


Publisert 4. desember 2018, oppdatert 4. desember 2018.