6 millioner til økt aktivitet og nyskaping i omstillingskommunene

Utviklingssjefen i fylkeskommunen vil bruke over 6 millioner kroner til omstillingsarbeid i de tre kommunene Rollag, Ringerike og Hurum.

  • Av Carsten Øhrn

Buskerud fylkeskommune er en regional utviklingsaktør, og det er fylkeskommunen som definerer hvilke kommuner som skal få omstillingsstatus, og hvor lenge omstillingsperioden skal vare.

Nå foreslår utviklingssjefen i fylkeskommunen at de tre kommunene Rollag, Ringerike og Hurum i år får 2 071 666 kroner hver til omstillingsarbeidet.

Politikerne i hovedutvalget for regionalutvikling og kultur i fylkeskommunen behandler saken onsdag 25. mars.

Omstillings- og nyskapingsarbeid er en ekstraordinær innsats i områder med ensidig næringsgrunnlag, og som står overfor store omstillings- og nyskapingsoppgaver.

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt.

Les også: Drøftingene mellom Buskerud fylkeskommune og KA Rollag om fabrikken i Rollag er avsluttet

I utgangspunktet var omstilling et virkemiddel i områder som var preget av nedlegging av en hjørnesteinsbedrift med betydelig tap av arbeidsplasser.

Omstilling i Rollag kommune

Buskerud fylkeskommune ga omstillingsstatus til Rollag i 2011. Bakgrunnen for omstillingen var stor nedgang i sysselsettingen, samt befolkningsnedgang. Rollag kom raskt i gang med omstillingsarbeidet.

Omstillingsplanen har definert tre satsingsområder: Næringsutvikling, Stedsutvikling og Bolyst. Det er siden 2011 arbeid systematisk mot konkrete og målbare mål. Det er Rollag kommune som i egen regi gjennomfører omstillingsarbeidet.

Omstilling i Ringeriksregionen

I 2013 fikk Ringeriksregionen innvilget omstillingsstatus av hovedutvalget for regionalutvikling og kultur.

Ringeriksregionen har fått status som omstillingsområde i inntil tre år. Fylkeskommunen vil evaluere resultatene av omstillingsarbeidet etter tre år, og på den bakgrunn ta stilling til om omstillingsstatusen skal videreføres.

Omstilling i Hurum kommune

På bakgrunn av situasjonen i næringslivet i Hurum ble det i 2013 sendt en søknad til Kommunal- og regionaldepartementet om tilskudd til omstillingsprosess i Hurum kommune.

De statlige ekstraordinære midlene omstilling i Buskerud har vært på samme nivå de siste årene. Dette betyr at Hurum ikke er tildelt omstillingsstatus av departementet, og det er foreslått fylkeskommunale midler til omstillingsarbeidet i Hurum.


Publisert 17. mars 2015, oppdatert 17. mars 2015.