Registrerer kulturminner med nettbrett

Øvre Eiker kommune påbegynner registrering av verneverdig bebyggelse denne uka og tar i bruk et nytt, digitalt registreringsverktøy utviklet av Buskerud fylkeskommune.

Øvre Eiker kommune er godt i gang med å utarbeide en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Ved å lage en slik plan vil kommunen få oversikt over kulturarven sin.

Det utarbeides fagrapporter for både arkeologiske og nyere tids kulturminner i forbindelse med planarbeidet. Fagrapporten som gjelder nyere tids kulturminner, det vil si verneverdig bebyggelse, påbegynnes nå i høst.

Når og hvordan vil kulturminneregistreringen foregå?

Arbeidet vil bestå i en kartlegging og verdivurdering av verneverdig bebyggelse og kulturmiljøer. Dette vurderes på bakgrunn av befaringer. Registrator vil kun foreta utvendig befaring. Det er dermed ikke nødvendig å være hjemme for å ta imot registrator.

Kulturminneregistreringen påbegynnes i oktober 2015, men vil fortsette utover våren/sommeren 2016. Huseiere vil motta informasjonsskriv. I tillegg vil registrator ha med seg identifikasjonsbevis.

Bent Ek, prosjektleder i Øvre Eiker kommune, kan kontaktes dersom det er spørsmål om planarbeidet.

Pilotprosjekt - registrering av kulturminner via nettbrett

- Ny teknologi bidrar til å forenkle og effektivisere kulturminneregistreringene, uttaler Turid Kolstadløkken, teamleder kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune.

Gjennom bruk av nettbrett kan en både foreta verdivurderinger, fotografering og angi kulturminnene på kart. Registreringsskjemaet inneholder standardiserte beskrivelser og nedtrekksmenyer som effektiviserer registreringene. Registreringsskjemaet har også tekstfelt som gir mulighet til å notere andre opplysninger.

Øvre Eiker kommune og Modum kommune er piloter i arbeidet med å utvikle et slikt verktøy i Buskerud. Registreringsverktøyet er utviklet i samarbeid med Geomatikk IKT.

Digitalt registreringsverktøy

Kulturminneregistreringen vil bli gjort via et registreringsskjema på et nettbrett. Kulturminnenes verneverdi vil bli vurdert ut fra en rekke vernekriterier slik som autentisitet, miljøverdi, representativitet m.fl.

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Buskerud fylkeskommune oppforderer kommuner til å utarbeide kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljøer. Buskerud fylkeskommune bidrar både med økonomiske og faglige ressurser i slikt arbeid.

En kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer vil gi en god oversikt viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. Kommunedelplanen skal også være et godt arbeidsverktøy som bidrar til forutsigbarhet i arealplanlegging, byggesaksbehandling og utvikling i kommunen.


Publisert 20. oktober 2015, oppdatert 14. august 2019.