Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell : Her kan du se alle høringsinnspill som har kommet

Totalt er det kommet inn 40 uttalelser til høringen.

Buskerud fylkeskommune har i nært samarbeid med Nore og Uvdal, Nes, Flå, Krødsherad og Sigdal kommuner, Fylkesmannen i Oslo og Viken og villreinnemnda siden 2017 arbeidet med en regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell.

Formålet med den regionale planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt.

Planforslaget har vært ut til høring og offentlig ettersyn, med frist 10. oktober.

Her kan du lese de ulike høringsinnspillene:


Publisert 29. november 2019, oppdatert 29. november 2019.