Nå kommer det flere sykkelparkeringer langs fylkesveiene

- Vi håper en slik tilrettelegging vil stimulere flere til å bruke sykkel til/fra bussholdeplass, og dermed velge kollektivløsninger fremfor bilbruk.

Buskerud fylkeskommune får 500 000 kroner fra staten for å sette opp flere sykkelparkeringer med tak ved stoppesteder for buss og tog og langs fylkesveier.

- Vi søkte om støtte og er veldig glad for at vi får 500 000 kroner til dette tiltaket, sier samferdselsdirektør i fylkeskommunen, Gro Solberg

For å få støtte må søkerne bidra med 50 prosent egendel.

- Det betyr at vi skal bruke over 1 million kroner på å sette opp flere slike sykkelparkeringer i løpet av året, fortsetter Solberg. 

Solberg sier Statens vegvesen på vegne av Buskerud fylkeskommune har hatt dialog med kommunene i fylket.

Det har i denne dialogen kommet frem behov for sykkelparkering under tak ved stoppesteder for kollektivtrafikken langs fylkesveg.

Erfaring viser at trygg parkering av sykkel er en forutsetning for å velge sykkel i stedet for bil. Det er behov for trygg og god sykkelparkering også utover større knutepunkt.

- Etter dialog med sykkelby og sykkelbygdene Hønefoss, Røyken og Modum og i tett samarbeid med Statens vegvesen Region sør, har vi kommet frem til at dette vil være et godt tiltak for å øke sykkelandelen, sier samferdselsdirektøren.

Nå skal det i samarbeid med fylkeskommunens kollektivselskap Brakar og kommunene lages en kartlegging for å avklare hvilke holdeplasser som skal prioriteres.

I Røyken kommune vil det være aktuelt langs fv. 165, i Hønefoss sentrumsnært og i Modum kommune langs kollektivruter som er på fylkesveg.

- Stoppested som er knyttet til skolevei vil prioriteres, avslutter Gro Solberg.

Knutepunkt vil ikke bli prioritert i denne satsingen.


Publisert 9. januar 2019, oppdatert 9. januar 2019.