Her kommer det midtdelere

Skal gjøre fylkesvei 40 tryggere - samferdselspolitikerne vedtok å sette opp midtdelere på sju steder.

Fylkesveg 40 er en viktig gjennomfartsåre i Buskerud. Den er også en av de mest ulykkesbelastede veiene i fylket.

I sist hovedutvalgsmøte vedtok samferdselspolitikerne i Buskerud fylkeskommune at det skal brukes 25 millioner kroner på å bygge midtdelere slik at veien blir tryggere.

- Etablering av midtrekkverk i kurver øker trafikksikkerheten for kjørende og reduserer risiko for møteulykker.

Olav Skinnes (Senterpartiet), leder av hovedutvalget

Tiltakene er en direkte oppfølging av Handlingsprogram for samferdsel 2018 -
 2021
- samt Buskerud fylkeskommunes oppfølging av nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

- Vi fremskynder tiltakene, slik at alle de sju anleggene vil bli gjennomført i sin helhet i år, sier Skinnes.

Statens vegvesen har gjennomgått hele strekningen mellom Hvittingfoss og Geilo for å finne ut hvilke kurver som er aktuelle for midtrekkverk utfra ulykkesstatistikk og geometri.

Det ble vurdert flere kurver langs strekningen, men følgende syv kurver blir nå utbedret:

Midtdeler Gvila

Gvila: Etablerer ca. 200 meter med midtrekkverk av betong. Tiltaket krever en breddeutvidelse og flytting av eksisterende rekkverk.

Midtdeler Øygarden

Øygarden: 150 meter med midtrekkverk av betong. Breddeutvidelsen utføres på venstre side i profileringsretning med etablering av ny grøfteprofil.

Midtdeler Neset skydsstasjon

Neset Skydsstasjon: 200 meter med midtrekkverk av betong. Breddeutvidelsen utføres på høyre side i profileringsretning med fjellsprengning for å ivareta siktkrav.

Midtdeler Kokkerud

Kokkerud: 80 meter med midtrekkverk av stål for å bedre siktforhold i kurven. Breddeutvidelsen av kurven anlegges på venstre side i profileringsretning.

Midtdeler Holmanplass

Holmanplass: Ca. 180 meter med midtrekkverk av betong. Breddeutvidelsen utføres på begge sider av vegen for å redusere terrenginngrep mot campingplass.

Midtdeler Vikjegrenda

Vikjegrenda: 80 meter med midtrekkverk av betong. Breddeutvidelsen utføres på høyre side i profileringsretning med fjellsprengning for å tilfredsstille siktkrav.

Midtdeler Dusterud

Dustrud: Etablerer ca. 100 meter med midtrekkverk av betong. Breddeutvidelsen utføres på begge sider av vegen.

Foto: Google Maps


Publisert 1. februar 2019, oppdatert 4. februar 2019.