Fylkespolitikerne i Buskerud sier nei til å bruke Skrimområdet til store vindkraftanlegg

Vil ikke godkjenne: - Det foreligger tungtveiende frilufts-, kulturmiljø- og naturinteresser.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet utredet et faglig forslag til nasjonal ramme for vindkraft.

Nå legger Olje- og energidepartementet forslaget på høring.

NVE peker ut totalt 13 områder i Norge som mest egnet for vindkraftutbygging.

Se interaktivt kart over områdene (NVE)

Dette er områder som er pekt ut ved å veie produksjonsforhold og nettkapasitet opp mot virkninger for miljø og samfunn på et overordnet nivå.

Ett av områdene som foreslås er Skrimområdet i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune har fått utsatt høringsfrist for å gi sin uttalelse.

Onsdag ettermiddag vedtok fylkesutvalget fylkeskommunes svar.

- Buskerud fylkeskommune mener det foreligger tungtveiende frilufts-, kulturmiljø- og naturinteresser som tilsier at det ikke kan godkjennes at foreslåtte områder i Kongsberg kommune blir omfattet av nasjonal ramme for vindkraft, sier Bjørn Tore Ødegården (Arbeiderpartiet).

Ødegården fremmet forslaget til uttalelsen som ble vedtatt av fylkespolitikerne.

Vedtatt høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune:

1. Buskerud fylkeskommune mener det er bra at det nå foreligger mer kunnskap om miljø- og samfunnsinteresser ved utbygging av landbasert vindkraft og støtter at en nasjonal ramme for vindkraft kan bidra til utvikling av mer fornybar energi.

2. Buskerud fylkeskommune mener at lokale og regionale miljø- og samfunnsinteresser må vektlegges og støtter Kongsberg kommune om at viktige frilufts- og naturområder i kommunen ikke skal bygges ned.

3. Buskerud fylkeskommune mener det foreligger tungtveiende frilufts-, kulturmiljø- og naturinteresser som tilsier at det ikke kan godkjennes at foreslåtte områder i Kongsberg kommune blir omfattet av nasjonal ramme for vindkraft. Buskerud fylkeskommune ber derfor om at disse områdene tas ut.

Buskerud fylkeskommune bygger sin anbefaling på at vi mener at lokal og regional kunnskap ikke er tilstrekkelig tatt med i vurderingen av Skrimområdet. Olje- og energidepartementet anmodes om å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for området med særlig vekt på friluftsliv- kulturmiljø og naturinteresser. I denne sammenheng vises også til at Kongsberg kommune gjennomfører kartlegging og verdsetting av friluftsområder i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, kunnskap som Buskerud fylkeskommune mener må inngå i kunnskapsgrunnlaget for dette området.

Buskerud fylkeskommunes "Regional plan for kulturminner i Buskerud 2017-2027" definerer Raje som et verneverdige kulturmiljø som forteller en viktig del av Buskeruds historie fra eldre tid til i dag. Fylkeskommunen mener det bør vises særlige hensyn til kulturmiljøene på Raje og Haugplasseter, noe som utelukker etablering av vindkraftanlegg som påvirker dette.


Publisert 9. oktober 2019, oppdatert 9. oktober 2019.