Møtte Transport- og kommunikasjonskomiteen: - Avgjørende med byggestart i 2021

Fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp) sier det er avgjørende med byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021

Onsdag ettermiddag møtte fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Senterpartiet) og samferdselsdirektør i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg, transport- og kommunikasjonskomiteens i høring på Stortinget om statsbudsjettet 2019.

Les også: Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 for Buskerud

Forslag til statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram av regjeringen tidligere i høst og fylkeskommunene kan komme med innspill til budsjettet før det endelig vedtas.

I forslaget fra regjeringen omtales fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 "...med sikte på byggestart i 2021/2022.".

- Med eller uten skråstrek vil en utsettelse til 2022 skape ny usikkerhet om realiseringen av Norges mest utsatte prosjekt.  Det kan medføre nedbygging av prosjektorganisasjonen, økte kostnader, enda en NTP-prosess og politisk usikkerhet knyttet til nyvalg, mener Skinnes.

Solberg og Skinnes høring
Gro Solberg og Olav Skinnes under høringen onsdag ettermiddag om statsbudsjettet 2019. Skjermdump: Web-TV

Innspill fra Buskerud fylkeskommune:

I budsjettet for 2019 har regjeringen foreslått en bevilgning på 1 016 mill. kr til fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Dette er mottatt med stor tilfredshet. Bevilgningen legger til rette for å sluttføre planprosessen samt gjennomføre grunnerverv og forberedende arbeider m.v. Det vil da tilsammen være bevilget omlag 2 milliarder for å forberede selve byggeprosessen.

Det er bred enighet om at prosjektet vil være klart for realisering og byggestart i 2021, jf også samferdselsministerens redegjørelse i Stortinget 10/4-2018.

I Transportkomiteens behandling av NTP 2018-29 ble det gitt klar tilslutning til byggestart i 2021 eller om mulig tidligere.

I framleggelsen av statsbudsjettet for 2019 ble det angitt ulike årstall 2021, 2022 (proposisjon) og 2021/2022. Med eller uten skråstrek vil en utsettelse til 2022 skape ny usikkerhet om realiseringen av Norges mest utsatte prosjekt. Det kan medføre nedbygging av prosjektorganisasjonen, økte kostnader, enda en NTP-prosess og politisk usikkerhet knyttet til nyvalg.

Forslag til merknad:

Komitèen støtter bevilgningen til fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16, og legger til grunn byggestart i 2021 som forutsatt i Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan

Helhetlig planlegging Rv23 Dagslett – Linnes – E18

Utbygging av prosjektet Dagslett – Linnes var forutsatt igangsatt i 2018. På grunn av økte kostnader ble arbeidet stoppet. Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet startet utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen fra Linnes til E18.

I statsbudsjettet for 2019 står det som følger:" Det prioriteres midler til arbeidet med kommunedelplan på strekningen Linnes –kryss E18 på rv.23". Løsningen på strekningen fra Linnes til E18 henger sammen med valg av løsning på strekningen mellom Dagslett og Linnes. Det er derfor svært viktig at hele strekningen på rv.23 fra Dagslett til E18 planlegges i sammenheng.

Eksisterende veg er trafikkfarlig og har dårlig framkommelighet. Begge prosjektene er prioritert i NTP, og vi forventer derfor rask planavklaring og gjennomføring av hele prosjektet fra Dagslett til E18.

Planmidler til E16 Nymoen - Eggemoen

I 2019 bevilges det midler til oppstart av prosjektet E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum. Prosjektet er forventet å åpne for trafikk i 2021.

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan for E16 Nymoen – Eggemoen. Dagens E16 Nymoen – Eggemoen er en strekning på ca. 7 km. Etter utbygging vil strekningen bli ca. tre km kortere. Prosjektet er en videreføring av prosjektet Eggemoen – Jevnaker – Olum.

Når begge prosjektene er bygget vil det gi sammenhengene ny E16 på fra Nymoen ved Hønefoss til Olum i Ringerike. Strekningen er en del av ring 4 rundt Oslo. Prosjektet Nymoen – Eggemoen er en del av ringveg rundt Hønefoss og vil gi et viktig bidrag til å avlaste Hønefoss sentrum for gjennomgangstrafikk. Prosjektet er derfor viktig for Ringerike kommunes arbeid med å utvikle Hønefoss sentrum til en by med mindre biltrafikk, mer gange, sykkel og kollektivtrafikk.

Ringerike kommune vedtok kommunedelplanen for E16 Nymoen – Eggemoen 11.oktober 2018. Det er viktig å videreføre planleggingen og utarbeide reguleringsplan slik at prosjektet kan bygges som en direkte forlengelse av prosjektet Eggemoen – Jevnaker – Olum.

For å lykkes med det er det nødvendig at planarbeidet videreføres og at reguleringsplanarbeidet starter i 2019. Fylkeskommunen ber derfor om at det bevilges 30 mill.kr til utarbeidelse av reguleringsplan for prosjektet.
Buskerudbyen – avgjørende med Stortingsbehandling i vårsesjonen 2019

Buskerudbyen har inngått belønningsavtale med staten for 2018 og 2019 på til sammen 166 mill.kr og det er bra at 80 mill.kr er lagt inn i statsbudsjettet for 2019. Den gir grunnlag for å forberede Buskerudbypakke 2 og øke satsingen på kollektivtransport.

Buskerudbypakke2 er vedtatt lokalt våren 2018. Alle kommunene og fylkeskommunen har med stort flertall fattet positive vedtak. Det er avgjørende for arbeidet at det legges fram St.prp. om Buskerudbypakke2 slik at Stortinget kan behandle proposisjonen i vårsesjonen 2019.

Buskerudbyen ser fram til å gå i forhandlinger med staten om byvekstavtale i 2018. Framover blir det viktig å få to tog i timen til Hokksund for å nå nullvekstmålet. 50/50 ordningen til infrastrukturtiltak for kollektivtransport bør gjelde for alle de 9 byområdene som kan inngå byvekstavtaler.

Sams vegadministrasjon – god fremdrift er viktig for alle

Regjeringen tar sikte på at overføringen av Sams skjer 1. januar 2020 eller senest 1. januar 2021, men tidspunkt må fastsettes endelig når opplegg og tidsplan for arbeidet med avtale om overføring av ansatte er klarlagt. Dette er første gang regjeringen nevner en senere dato enn 1.1.2020.

Viken er på plass fra 2020 og arbeidet med organisering og innplassering er i gang. En senere prosess for Statens vegvesen er uheldig for Vikens muligheter til å få en god organisering med riktig kompetanse på rett sted og uheldig for ansatte i Statens vegvesen som ikke får avklart sin fremtid og ikke får samme muligheter i den nye fylkeskommunen.


Publisert 17. oktober 2018, oppdatert 18. oktober 2018.