Vil ha Drammen som hovedsete for Sør-Øst politidistrikt

Høringssvar fra Buskerud fylkeskommune: - Forventet befolkningsvekst fram mot 2030 er alene høyere for Buskerud enn for Telemark og Vestfold til sammen

Stortinget vedtok i juni i år at det skal gjennomføres en politireform. Som en del av politireformens første fase skal det etableres 12 nye politidistrikter.

Buskerud tilhører distriktet Sør-Øst som dekker fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud samt Jevnaker kommune i Oppland.

Sør-Øst erstatter politidistriktene Telemark, Vestfold, Nordre Buskerud og Søndre Buskerud.

I forbindelse med reformen har Politidirektoratet lagt fram forslag til hovedseter i de nye politidistriktene som skal etableres fra 1. januar 2016.

Politidirektoratet vil ha Drammen

Politidirektoratet foreslår at Drammen blir administrasjonssted for Sør-Øst. Med administrasjonssted menes sted i politidistriktet der politimesteren har sitt kontor og sin lederstøtte.

Det er også bestemt at operasjonssentralen skal være plassert på samme geografiske sted som administrasjonsstedet.

Forslaget fra direktoratet er på høring fram til 17. november.

Fylkeskommunen støtter politidirektoratet

Buskerud fylkeskommune støtter i sitt høringssvar forslaget om at Drammen blir hovedsete i den nye politidistriktet Sør-Øst.

Her kan du lese høringssvaret fra Buskerud fylkeskommune

Fylkeskommunen skriver i sitt høringssvar at det er foretatt en grundig og god utredning knyttet til valg av administrasjonssted for det nye politidistriktet.

Ulike styrker og svakheter ved de ulike lokasjoner er godt belyst, og man har på en god måte forholdt seg til det nye distriktets geografiske forhold.

Buskerud fylkeskommune vil i tillegg peke på følgende elementer som vi mener ikke er tilstrekkelig vektlagt i rapporten:

Felles nødmeldingssentral
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen fikk våren 2014 en omvisning i de samlokaliserte nødmeldesentralene på politihuset i Drammen.

De tre nødmeldingssentralene brann, politi og helse/AMK har vært samlokalisert i Drammen siden 2010.

Gjennom fem år er det etablert mye og høy kompetanse og ikke minst erfaringer som det er viktig å byggevidere på.

Som en del av politireformen skal det etableres felles nødmeldingssentraler i alle de nye politidistriktene. Da blir det viktig at sentralen i Drammen brukes som referanse- og læringsbase for oppbygging av felles operasjonssentraler og samlokalisering i landet for øvrig.

Når det videre skisseres et behov for å bruke tre år eller mer for å gjennomføre samlokaliseringen i alle politidistriktene, synes det lite hensiktsmessig og ikke videreføre en godt fungerende felles nødmeldingssentral som på en vellykket måte også har inkludert 113-sentralen i tillegg til 110 og 112.

Befolkningsvekst BuTeVe 2030
Forventet befolkningsvekst 2015- 2030. Buskerud: 48 979. Vestfold: 33 890. Telemark: 13 328. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Buskerud fylkeskommune mener utredningen i for liten grad tar hensyn til prognoser for befolkningsvekst i regionene de neste 15 årene.

Fram mot 2030 forventes det at antall innbyggere i Buskerud øker med nærmere 50 000 (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Forventet befolkningsvekst fram mot 2030 er alene høyere for Buskerud enn for Telemark og Vestfold som til sammen forventer en økning på om lag 47 000 nye innbyggere.

Anslaget for Buskerud er også etter all sannsynlighet for moderat, da ny Ringeriksbane og ny E16 vil innebære en høyere tilflytting til denne regionen enn det disse prognosene i dag kan fange opp.

Det presiseres i utredningen at administrasjonsstedenes beliggenhet skal vurderes opp mot befolkningstyngdepunkt. Nedre del av Buskerud er Norges femte største byregion, og Drammen som by vil bli et befolkningstyngdepunkt i Sør-øst politidistrikt.

Det vil igjen påvirke fremtidig tjenestestruktur og rekrutteringsgrunnlag, og bør i større grad vektlegges betydning i lokalisering av administrasjonssted.

Hyttefelt i Hemsedal
I dag er det om lag 45 000 fritidsboliger i Buskerud, mens tilsvarende tall for Vestfold og Telemark er 14 000 og 29 000.

Rapporten hensyntar kun boliger, og ikke hytter. Det vil si at en vesentlig andel av de menneskene som faktisk befinner seg i politidistrikter ikke er fanget opp.

I øvre deler av Buskerud (og i de deler av Telemark som har større nærhet til Drammen enn til Tønsberg), er det en svært høy konsentrasjon av fritidsboliger.

Dette medfører stor trafikkmengde og mange besøkende.

Tar man hensyn til dette forskyves tallene ytterligere i Drammens favør.

Drammen kveld
I Drammen møtes riksveger, jernbane og bussforbindelser øst/vest og nord/sør som gjør byen til et betydelig transportknutepunkt både for veg og jernbane.

I Drammen møtes derfor kommunikasjonslinjer både når det gjelder veg og kollektiv fra hele det nye politidistriktet - fra kysten og fra fjellregionene i Vestfold og Telemark. Her skiller Drammen seg vesentlig fra Tønsberg.

Det er igangsatt reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 som forutsetter byggestart i 2019.

Ringeriksbanen vil medføre redusert reisetid for Hallingdal, og knytte Hallingdal – og Ringeriksregionen nærmere Drammen og Oslo.

En slik investering og forbedring av infrastruktur kan komme til å forskyve tyngdepunktet i regionen både når det gjelder antall innbyggere og etablering av ny næringsvirksomhet/arbeidsplasser.

  • Mestring av ulike geografiske forhold

Det nye politidistriktet vil i tillegg til de større byene og kystnære områder med små avstander, også ha ansvar for store områder med spredd bosetning innover i landet helt opp til høyfjellet.

Buskerud fylkeskommune ser det som en fordel at det nye administrasjonsstedet lokaliseres basert på et miljø som kjenner alle disse arenaene.

Operasjonssentralen i Drammen er i dag vant til å håndtere alle typer av geografiske områder, mens vi uttrykker bekymring for om Tønsberg vil kunne bruke mye tid på å bygge opp kompetansemiljøer knyttet til operasjoner i distrikter med store avstander og i fjellområder.

Avgjøres i desember

Når høringsfristen er over vil Politidirektoratet behandle alle høringsinnspillene og beslutte hovedsetene.

Målet er at de endelige beslutningene foreligger i desember.


Publisert 9. november 2015, oppdatert 9. november 2015.