Samarbeidspartiene: - Tydelig kursendring for fylkeskommunen

- Vi legger opp til en tydelig kursendring for det fylkeskommunen driver med, ikke minst innenfor det grønne skiftet.

De fem samarbeidspartiene i Buskerud fylkeskommune fikk onsdag ettermiddag flertall i fylkesutvalget for sitt forslag til handlingsprogram 2016-2019.

Handlingsprogrammet viser prioriteringer for de neste årene, men rulleres hver år. 

Her kan du lese samarbeidspartienes forslag til handlingsprogram 2016-2019 (PDF)

Fylkesutvalget Olav Skinnes

- Vi har i dag lagt fram vårt forslag til budsjett som vi mener viser en ny retning for fylkeskommunen, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører og talsperson for samarbeidspartiene Ap, Sp, MDG, V og SV.

Skinnes peker på flere punkter i budsjettet:

 • Rammen til kollektivtransport økes med 6 millioner kroner.
 • Nærskoleprinsippet skal gjelde ved skoleinntak fra og med skoleåret 2016/2017.
 • Det utarbeides et klimaregnskap og en bærekrafts rapport for fylkeskommunens virksomhet og fylkets geografiske område. Kuttplanen er med sikte på å kutte klimagassutslipp i størrelsesorden 70% fra 1991 nivå innen 2030 i Buskerud.
 • Fylkeskommunens virksomhet skal være klimanøytralt innen 2019.
 • Det settes av totalt 6 mill kr i 2016 – 2017 til et prosjekt med formål å etablere et nettverk av hurtigladestasjoner for elbil i fylket.
 • Budsjettpotten til omstilling styrkes med 2 mill kr.
 • Det innføres en ordning med kulturkort for ungdom.
 • Nye fylkeskommunale bygg skal fortrinnsvis bygges i tre.
 • Fylkesrådmannen får i oppgave å utrede ny organisering av Brakar med målsetting om et bedre kollektivtilbud i Buskerud enn i dag.
 • Buskerud fylkeskommune søker staten om forsøk der fylkeskommunen overtar midler og ansvar fra kommunene for å ivareta en helhetlig og faglig sterk skolehelsetjeneste i Drammensregionen.
 • Fylkesrådmannen bes utrede muligheten for å flytte fylkeshuset nærmere kollektivknutepunkt, samt åpne for å utvikle dagens tomt i samarbeid med Drammen kommune.
 • Fylkesrådmannen bes gå i dialog med NAV og andre offentlige instanser for å se om det kan være mulig å etablere nye arbeidsinstituttfunksjoner i Hallingdal og Røyken/Hurum som en del av pilotprosjekt i samarbeid med NAV for oppfølging av ungdom.

- Vi mener dette viser en tydlig kursendring for det Buskerud fylkeskommune driver med, ikke minst innenfor det grønne skiftet, avslutter Olav Skinnes.

Høyre og Kristelig Folkeparti kommer tilbake med sitt forslag til handlingsprogram i fylkestinget.

Her kan du lese Fremskrittspartiets forslag til handlingsprogram 2016-2019.

Handlingsprogrammet vedtas endelig av fylkestinget 9. - 10. desember.


Publisert 18. november 2015, oppdatert 18. november 2015.