Presenterte ny elevløsning på sosial entreprenør-konferanse

Nye offentlige løsninger: - Flere videregående skoler i landet ønsker å bruke Buskerud fylkeskommunens nettportal Elevtjenesten.no, sier Åse Marit Hovden.

Tirsdag samlet Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) 370 personer til SosEnt-Konferansen 2015 i Operaen i Oslo.

Alle sektorer var representert – her deltok representanter fra det private næringsliv, offentlig sektor, politikere, ideelle organisasjoner og en lang rekke sosiale entreprenører.

Folkehelserådgiver Åse Marit Hovden fra Buskerud fylkeskommune deltok for å snakke om erfaringene og effektene av arbeidet med å knytte skolehelsetjenesten inn i den videregående skolen.

- Mer systematisk samarbeid

- Vi så et behov for at skolehelsetjenesten trengte å bli mer integrert i den videregående skolen fordi skolehelsetjenesten eies av kommunen og den videregående skolen eies av fylkeskommunen. Disse to må samarbeide mer systematisk fordi det er stor sammenheng mellom helse og læring, sier Hovden.

Dette arbeidet startet for fullt etter at Buskerud fylkeskommunen ble plukket ut av Helse- og omsorgsdepartementetHelsedirektoratet og Norsk Form i forbindelse med Statens designkonkurranse.

Tema for konkurransen var "Design, skole og helse", og Rosthaug videregående skole ble plukket ut som pilotskole.


Filmen ble laget i 2014. Elevtjenesten.no ble lansert våren 2015. 

- Det er et mål om å øke gjennomføring i videregående opplæring. Vi trenger å arbeide mer helsefremmende og forebyggende i skolen i forhold til psykisk helse og trivsel som igjen vil være viktig for økt læring, poengterer Hovden.

- Metodene som blir brukt i tjenestedesign involverer elevene, lærere, rådgivere, skoleledelse, skolehelsetjeneste, ppt og andre aktører som er involvert i skolen og skolehelsetjenesten.

Alle blir involvert

Hovden forklarer at innsikten gir et unikt kunnskapsgrunnlag som går på tvers av fag og forvaltningsnivå. Alle blir involvert og man unngår synsing om hverandres tjenester.

- Man danner relasjoner og blir kjent. Når man har et felles kunnskapsgrunnlag om hvordan "ståa" er så er det lettere å sette felles mål for hva man skal oppnå fordi man ser at det er problemstillinger som krysser flere fagfelt, fortsetter hun.

- Og skal man få til endring må man samarbeide. I tillegg får man et mye bedre utgangspunkt for hvordan man skal samarbeide for å oppnå målene.

Hovden sier de har lært masse om hvor viktig det er å involvere brukerne av tjenesten - elevene - for å klare å skape løsninger som møter elevenes behov.

En av løsningen som er kommet ut av prosjektet er netttportalen Elevtjenesten.no.

Elevtjenesten

- Elevtjenesten skal gjøre det enklere for elevene å få kontakt med den personen de trenger å snakke med når de trenger det, forklarer Åse Marit Hovden.

Elevtjenesten ble lansert på Rosthaug videregående skole tidligere i år.

- Dette er en nyskapende. Prosjektet har ført til at det er et mer systematisk og tettere samarbeid mellom skole og helse, sier hun.

- Ved systematisk samarbeid på ledelsesnivå mellom skole og helse, kommer vi sammen fram til løsninger som er til beste for eleven, mener Hovden.

Hovden sier Buskerud fylkeskommune har blitt involvert i annet utviklingsarbeid som omhandler skole og helse på bakgrunn av dette.

Sprer tjenesten til andre skoler

Hver fjerde elev dropper ut av videregående skole i Norge. Det gir en årlig samfunnskostnad på åtte milliarder kroner.

I tillegg kommer de menneskelige belastningene dette fører med seg. Samtidig har skolene ofte begrensede ressurser til å følge opp utfordringene knyttet til frafall.

- Nå skal vi skal spre elevtjenesten til Drammen videregående skole, i tillegg er det flere andre skoler i landet som har vist interesse for Elevtjenesten.no, sier Hovden.

- Elevtjenesten.no er bare en av løsningene. Det er i tillegg lansert flere andre prosjekter og tiltak på bakgrunn av innsiktsarbeidet vi gjorde på Rostahug vidergående skole, som er av mer forebyggende karakter, avslutter Åse Marit Hovden.


Publisert 4. november 2015, oppdatert 5. november 2015.