Ønsker å røske opp i innkjøpsrutinene for offentlige anskaffelser

Det grønne skiftet: - Vi som samfunn er avhengig av prosjekter som legger til rette for at offentlig sektor i større grad kan bli drivkraft for innovasjon og forskning.

- Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for 400 milliarder kroner i året. Her ligger det mye kraft som jeg mener vi i større grad må bruke for å støtte oppunder det grønne skifte lokalt, mener Hanne Lisa Matt (MDG), leder av det nyeopprettede hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring i Buskerud fylkeskommune.

I sist hovedutvalgsmøte vedtok politikerne å bevilge 600 000 kroner til første år av prosjektet Leverandørutvikling Buskerud-Telemark-Vestfold (BTV).

- Det er midt i blinken for det nye hovedutvalget miljø, innovasjon og næring å støtte et prosjekt som ønsker å røske i innkjøpsrutinene for offentlige anskaffelser. Bærekraft, nye løsninger og ny teknologi må være målet, sier Matt.

Vil øke kunnskapen

Det er NHO Buskerud som setter i gang et 3-årig prosjekt med intensjon om å øke kunnskapen om, og gjennomføringen av, innovative offentlige anskaffelser i BTV-regionen.

Det gjøres et grundig arbeid på nasjonalt nivå gjennom Nasjonalt program for leverandørutvikling, samt at regjeringen la frem en strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser i 2013.

I regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud (vedtatt desember 2014) er utvikling av offentlig sektor som drivkraft for forskning og innovasjon et av satsingsområdene.

Under dette punktet spesifiseres det at det offentlige skal stille krav om innovative løsninger i offentlige innkjøp.

Offentlige aktører som drives av samfunnsmål kan gjennom å utfordre næringslivet til utvikling av nye løsninger og ny teknologi, oppnå nyskaping og effektivisering i egen sektor.

Treårig prosjekt

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring vedtok at videre finansiering til prosjektet vurderes årlig, men intensjon er treårig deltagelse gitt at prosjektet skaper relevante resultater.

Politikerne forutsetter at miljø og bærekraftsdimensjoner i prosjektet blir tillagt vekt.

- På hovedutvalgsmøte vedtok vi enstemmig at vi støtter prosjektet og at vi ønsker å vektlegge bærekraftsperspektivet, fortsetter hun.

Drivkraft for innovasjon og forskning

- Vi vil gi et kraftig signal til aktørene som vi håper vil bidra til at prosjektet kan få enda mer betydning for det grønne skiftet. Vi er opptatt av livskraftig og framtidsrettet næringsutvikling i de berørte regionene, sier Matt.

- Vi som samfunn er avhengig av prosjekter som legger til rette for at offentlig sektor i større grad kan bli drivkraft for innovasjon og forskning, sier hun.

- Når vi i denne konteksten snakker om å få til mer innovative innkjøpsrutiner mener jeg at klima- og miljøutfordringene vi står overfor må være retningsgivende for hvordan vi forstår utfordringen og utformer de offentlige kravene, avslutter Hanne Lisa Matt.

NHO Buskerud skal gjennom prosjektet sørge for nok kjennskap og kunnskap som skaper engasjement og handlingsvilje hos kritisk masse.

I tillegg skal det gjennomføres et pilotprosjekt i samband med nytt Vestre Viken Sykehus. Buskerud fylkeskommune søkes om et tilskudd på totalt 1 800000 kroner over 3 år (600 000 årlig).


Publisert 12. november 2015, oppdatert 12. november 2015.