Ny sykkelbyavtale: Hønefoss skal øke bruken av sykkel med 25 % innen 2020

- Flere daglige reiser, til jobb, skole og fritidsaktiviteter skal tas med sykkel.

- Undersøkelser viser at 80 prosent er positive til at Hønefoss blir en sykkelby, og jeg ønsker at flere bruker sykkel til arbeid og fritid, sier ordfører Kjell B. Hansen i Ringerike kommune.

Buskerud fylkeskommune har signert en ny sykkelbyavtale for Hønefoss med Statens vegvesen og Ringerike kommune.

Her kan du lese Sykkelbyavtalen Hønefoss 2015-2020 

Ringerike har også den største tettheten av personbiler av alle mellomstore byer i Norge.

(Statistisk sentralbyrå 2012).

Bevisstgjøring og holdningsendring

Sykling gir store gevinster (helse, miljø, klima og samfunnsøkonomisk). I fylkeskommunens handlingsprogram (2014-2017) er det et mål at flere skal gå og sykle i byområdene.

- Det handler om bevisstgjøring og holdningsendring hos folk at vi kan sykle istedenfor å ta bil, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesvaraordfører og leder av hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune.

Hønefoss egner seg som sykkelby. Byen er kompakt med korte avstander og konsentrert bebyggelse, men det mangler et sammenhengende sykkelnett og det er mange systemskift og vanskelige kryssinger.

Det er hovedsakelig lett og flat topografi. Mange viktige målepunkt som skoler, arbeidsplasser, handel og i økende grad leiligheter og boliger er plassert i sentrum som gir et godt grunnlag for å satse på sykkel i sentrum.

- Kommunen må legge til rette for syklende og gående fordi Hønefoss trenger et bedre system for dette for å løse trafikkutfordringene i byen, sier Skinnes.

- Utfordringen vår har vært vegsystemet rundt, og legge til rette for en trygg sykkeladferd. Det kommer nå, fortsetter Hansen. 

Hovedmål: Sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 % innen 2020.

Delmål:

  • Innbyggerne i sykkelbyen skal etter eget utsagn oppleve det mer attraktivt å sykle
  • Flere daglige reiser, til jobb, skole og fritidsaktiviteter tas med sykkel
  • Antall alvorlige sykkelulykker skal ikke øke når sykkelbruken øker

Sykkelbyavtale Hønefoss

Les også: Syklister, fotgjengere og kollektivreisende handler oftere enn bilister (rapport fra Statens vegvesen)

En sykkelbyavtale er et viktig steg for utvikling

En sykkelbyavtale er et viktig steg for utvikling av by eller tettsted som sykkelby.

- Vi har mange gode eksempler på hva man gjør i byene i region Sør for å gjøre det bedre, men det er til slutt lokalpolitikerne som er med på å bestemme hvordan dette skal bli. Vi har derfor forventinger til at politikerne er aktive, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Hans Jan Håkonsen.

- Når det gjelder Hønefoss så har vi et veldig godt utgangspunkt for å få til gode resultater. Vi i Vegvesenet skal bidra og hjelpe dere med å dra lasset, sier Håkonsen.

- Når man blir en sykkelby så vil det bety noe i en prioriteringssammenheng, fortsetter vegsjefen.

Hensikten med avtalen

Hensikten med avtalen er å etablere et felles grunnlag og mål for partenes videre arbeid med Sykkelbyen Hønefoss.

Dette omfatter utvikling og oppgradering av hovednett for sykkel, utbyggingsmønster, holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og næringsliv.

Partene skal arbeide for en felles, langsiktig strategi for finansiering av utviklingen av sykkelbyen.

Avtalen skal sikre at partene deltar med ressurser og kompetanse fra egen organisasjon i arbeidet.

Partene i avtalen er selv til dels store arbeidsgivere og eiendomsbesittere i kommunen, og skal selv
gå foran som gode eksempler ved å tilrettelegge for sykling.


Publisert 26. november 2015, oppdatert 27. november 2015.