Innspill fra Buskerud fylkeskommune til statsbudsjettet 2016

Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og samferdselssjef kom med innspill om samferdselstiltak i Buskerud under høring i Stortinget om statsbudsjett 2016.

- Buskerud fylkeskommune er generelt godt fornøyd med forslag til statsbudsjettet for 2016, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

Ryberg deltok sammen med fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp) og samferdselssjefen i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg, på transport- og kommunikasjonskomiteens høring på Stortinget om statsbudsjettet 2016.

Her kan du se video fra høringen i transport- og kommunikasjonskomiteen (ekstern lenke)

Forslag til statsbudsjettet for 2016 ble lagt fram av regjeringen 7. oktober og fylkeskommunene kan komme med innspill til budsjettet før det endelig vedtas.

- Rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i fylkene fortsetter. Det er bevilget 170 millioner kroner til oppstart av riksveg 23 Dagslett – Linnes. Og det er satt av planleggingsmidler til reguleringsplanlegging av Ringeriksbanen og E16 med sikte på felles anleggsstart i 2019. Dette er viktig for Buskerud, poengterer Ryberg.

Men, det er også tiltak som fylkespolitikerne i Buskerud mener ikke er godt nok ivaretatt i statsbudsjettet.

E16 Bjørum – Skaret

"Utbygging av strekningen Bjørum – Skaret vil fjerne en stor flaskehals og utbedre en ulykkesbelastet del av den høyt trafikkerte strekningen mellom Sandvika og Hønefoss.

E16 er en av flere riksvegforbindelser mellom Oslo (Sandvika) og Bergen, og strekningen over Sollihøgda er hovedruten mellom Oslo og Ringerike.

Dagens veg har ikke tilfredsstillende standard med tanke på den store trafikkmengden, og vegen medfører problemer knyttet til støy, trafikksikkerhet og luftforurensning for befolkningen på Sollihøgda.

Prosjektet har en positiv beregnet samfunnsøkonomisk nettonytte, og omfatter bygging av 8,5 km firefelts veg, inkludert to tunneler på henholdsvis 3,4 og 0,8 km. Det blir etablert et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen.

Alle lokale/regionale vedtak er fattet:

  • Prinsippvedtak fattet i Akershus og Buskerud fylkeskommune i februar 2011
  • Samtidig ble bompengeselskapet "E16 Sollihøgda opprettet", hvor Buskerud fylkeskommune eier 25% og Akershus 75%
  • Reguleringsplan for prosjektet ble vedtatt i kommunestyrene i Bærum og Hole i juni 2013
  • Endelig bompengevedtak ble gjort i fylkeskommunene i april 2015

Det er viktig at prosjektet får startbevilgning og kan påbegynnes i 2016.

Tunnelsikkerhetsforskriften gir store utfordringer på fylkesvegnettet

Det er stilt krav til at alle fylkesvegtunneler over 500 m skal tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriftens krav innen 2020. Dette gir fylkeskommunene en umulig oppgave. Buskerud fylkeskommune får tildelt 3,1 millioner kroner pr. år til tunnelopprustning.

Kostnadene for å oppgradere fylkesveg 283 Bragernestunnelen er beregnet til ca. 300 millioner kroner. Det er nødvendig med økte bevilgninger fra staten dersom fylkeskommunene skal ha mulighet til å oppfylle kravene i forskriften.

Gjennomgående billettering

Det er et nasjonalt mål å få flere til å reise kollektivt. Gjennomgående billettering med NSB er nødvendig for å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise kollektivt.

Flere fylkeskommuner uttrykker ønske om å samarbeide med NSB, men synes det er utfordrende da NSB krever full kompensasjon for tjenestene (TØI rapport 1222/2012).

I dag gir NSB ingen rabatter for kunder i Buskerud som Brakar bringer inn til NSB. Brakar på sin side tilbyr en rabatt på tilslutningsreisen, men fylkeskommunen må betale full pris for den del av reisen som utføres av NSB (gjelder ungdomskort).

Et ønske om bedre samordning mellom fylkeskommuner og NSB vanskeliggjøres ved at Samferdselsdepartementet pålegger NSB å drive etter forretningsmessige prinsipper (TØI rapport 1222/2012).

Nasjonale myndigheter må være svært tydelige på hvordan man skal oppnå sømløse reiser, og bevilge midler, slik at jernbaneaktørene også kan gi rabatt på den del av reisen som skjer på jernbanen. Nasjonale myndigheter må tilrettelegge for sømløse reiser også med flere aktører på jernbanen, ref. jernbanereformen.

Buskerudbyen

Buskerudby-området er Norges 5.største byregion og blant de byregioner som har størst vekst. Det er forventet en befolkningsvekst i Buskerudby-området på 33% fram til 2040. Dersom vi ikke endrer reisevanene vil biltrafikken øke med 37%.

Målet i Buskerudbyen er å redusere personbilbruken og øke andelen kollektivreiser, gående og syklende. Det arbeides aktivt med å utforme en bypakke, og det er forutsatt endelig lokale/regionalt vedtak høsten 2016.

Vi er forberedt på finansiering med bompenger, lokale/regionale midler og forventer bidrag fra staten gjennom en bymiljøavtale, som en av de 9 byområdene som er tiltenkt en slik avtale.

Bruk av bompenger til å finansiere drift av buss

I ot.prp.nr 15 (2007-2008) er det lagt opp til å bompenger kan brukes til å finansiere drift av kollektivtransport. Skal vi nå nasjonalt mål om å få flere til å reise kollektivt må busstilbudet økes vesentlig. Dette gjelder blant annet i Buskerudbyen.

Fylkeskommunen har ikke økonomisk ramme til å finansiere den økte satsingen alene, og det er derfor nødvendig å delfinansiere drift av buss med bompenger.

Leirin flyplass Fagernes

Fylkesutvalgene i Oppland og Buskerud ber Stortinget følge opp merknad angående framdrift av Norges rene Charterflyplass, Fagernes Lufthavn Leirin, og forutsetningene som bør være tilstede for å lykkes gjennom fortsatt Avinor drift.

Vi ber om nødvendige vedtak i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Vedtak må sikre at Avinor fortsatt drifter, men med lokale aktører ved behov, for å få driftskostnadene ned.

Vedtaket må også sikre oppgradering fra C til B-flyplass så operatørene kan fylle alle flysetene, og dermed ikke tape penger.

Fylkesutvalget sluttet seg enstemmig til denne uttalelsen."


Publisert 26. oktober 2015, oppdatert 29. oktober 2015.