Et viktig verktøy for bærekraftig bruk og beskyttelse av våre vannressurser

Fylkestinget vedtok Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021.

Vannressursene har stor betydning både for næringsutvikling, verdiskaping, attraksjon og vern om naturens mangfold.

Den regionale vannforvaltningsplanen har derfor fokus på sammenhengen mellom forvaltning av vannressursene og areal- og samfunnsplanlegging - lokalt og regionalt.

10 % av Norges areal

Vannregion Vest-Viken dekker et areal på 39 000 km2 og omfatter 10 % av Norges areal.  1/4 av landets befolkning bor i vannregionen.

I vannregionen er ca. 40% av vannforekomstene i risiko for ikke å oppnå god eller svært god miljøtilstand i perioden 2016 – 2021.

Buskerud har 1398 vannforekomster i vannregion Vest-Viken. Av disse er 649 definert til å være i "risiko" for ikke å oppnå god tilstand dersom det ikke settes inn miljøforbedrende tiltak (517 elver, 106 innsjøer og 2 kystvann).

Torsdag ettermiddag behandlet fylkestinget i Buskerud fylkeskommune Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021.

Fylkestinget vedtok følgende enstemmig:

1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 8-4 vedtar fylkestinget
a. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016 – 2021, av 2.nov.2015
b. Regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken 2016 – 2021, av 2.nov.2015
c. Handlingsprogram for vannregion Vest- Viken 2016, av 2.nov.2015

2. Fylkestinget forutsetter at staten legger vannforvaltingsplanen til grunn for det videre arbeidet med vannforvaltning, og at plan- og bygningsloven benyttes som et sentralt instrumentet for samordnet vannplanlegging

3. Fylkestinget forutsetter at statlige myndigheter som en del av godkjenning av planen gir en samordnet framstilling av prioriteringer og ambisjonsnivå for statlige sektorers/departement sin egen oppfølging av planen.

4. Fylkestinget forutsetter at de sektormyndigheter planen angår benytter planen som grunnlag for gjennomføring av tiltak, budsjettering og enkeltvedtak.

5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere ressursbehov for oppfølging av planen ved behandling av årlige budsjett.

Felles vedtak i fylkeskommunene

Fylkestingene i Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane, Oppland, Vestfold og Telemark har også vedtatt planen. Akershus behandler saken 14. desember, men fylkesutvalget har innstilling om vedtak (uten endringer).

Kommunene i Buskerud har deltatt aktivt i planarbeidet og dette gir gevinster ved at planen får lokal forankring og at kommunenes behov vurderes og belyses i planen.

Planen synliggjør også flere målkonflikter som utfordring med økonomiske ressurser i kommunene til å gjøre tiltak og avveiing av samfunnsinteresser som matproduksjon, fornybar energi og samfunnssikkerhet.


Publisert 10. desember 2015, oppdatert 10. desember 2015.