Buskerud, Telemark og Vestfold utreder nabosamarbeid

Fylkesutvalget i Buskerud og fylkestingene i Telemark og Vestfold har vedtatt at muligheten for en sammenslåing eller et tettere, formelt samarbeid mellom de tre fylkeskommunene skal utredes.

- Utredningen som skal utarbeides vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for å vurdere et tettere formalisert samarbeid mellom de tre fylkeskommunene eventuelt en sammenslåing, sier Kjersti Bærug Hulbakk, utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune.

-Først og fremst skal utredningen gi svar på om en ny og større region vil utløse det vekstpotesialet som finnes i regionen, sier hun.

Anbudsdokumentene for en slik analyse sendes ut nå før jul. Det er forventet at valg av tilbyder er klart i løpet av januar 2016.

Antall innbyggere pr. 1. januar 2015 i Buskerud, Telemark og Vestfold: 689 000

Andel innbyggere av totalt folketall i Norge: 13.3 %.

Nye oppgaver

I forbindelse med kommune- og regionreformen inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet landets fylkeskommuner til å vurdere om sammenslåing med nabofylker er aktuelt. Fristen for tilbakemelding er satt til høsten 2016.

Utredningen som nå skal gjennomføres skal vurdere muligheter og konsekvenser ved et tettere samarbeid eller en sammenslåing av de tre fylkene, og hvorvidt dette kan utløse vekstpotensialet som finnes i regionen.

Gode og effektive tjenester

Forutsetningen for kommune- og regionreformen er at større enheter kan styrke fagmiljøene og bedre kvaliteten i tjenesteproduksjonen.

Et sentralt spørsmål i utredningen vil derfor være hvorvidt et tettere formalisert samarbeid vil påvirke evnen til å yte gode og effektive tjenester.

En eventuell ny, sammenslått region vil først tre formelt i funksjon fra og med 2020. Det legges derfor vekt på analysen av framtidige utfordringer i utredningen.

Eksempler på viktige problemstillinger er:

  • Hvordan kan forutsetningene for innovasjon og vekstkraft i regionen endre seg i løpet av de nærmeste 20 årene?
  • Vil en større region være bedre i stand til å møte disse endrede forutsetningene?

Sentrale spørsmål i utredningen vil også være hvilke eventuelle statlige oppgaver som kan løses bedre overfor brukerne av en region med mer formalisert samarbeid.

Samfunnsutvikler

Fylkeskommunene har i sitt innspill til kommune- og regionreformen påpekt at en styrking av rollen som samfunnsutvikler forutsetter at regionene har myndighet, virkemidler og en relevant oppgaveportefølje.

Flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen har påpekt at nye oppgaver til et regionalt folkevalgt nivå forutsetter at prosessen fører til færre og større fylkeskommuner eller regioner.

Veien videre

Utredningen skal være faglig grunnlag for en politisk beslutning i de enkelte fylkeskommunene om hvorvidt de ønsker en sammenslåing eller ei.

Det vil avholdes felles fylkesutvalgsmøte for de tre fylkeskommunene i april og juni 2016 der utrederne legger frem sitt arbeid og informerer om funn og analyser.

I august/september 2016 vil trolig fylkestingene i de tre fylkene beslutte om man vil arbeide videre med reformene.


Publisert 14. desember 2015, oppdatert 27. september 2016.