Ber om møte med stortingspolitikerne om Rollag

- Tap av arbeidsplassene ved KA Rollag er en stor utfordring, og Rollag kommune sammen Buskerud fylkeskommune ber om et snarlig møte med Buskerudbenken for å drøfte situasjonen.

Kongsberg Automotive (KA) avd. Rollag er kommunens største bedrift og ble etablert i Rollag i 1975. Den har siden etableringen vært en hjørnesteinsbedrift i kommunen. KA Rollag har arbeidstakere fra hele Numedal.

20. januar i år varslet ledelsen ved bedriften Buskerud fylkeskommune om at de vil legge ned virksomheten i Rollag. Nær 100 ansatte mister jobben ved fabrikken.

Roger RybergBuskerud fylkeskommune søkte i brev av 11. september Kommunal- og moderniseringsdepartementet om ekstraordinære omstillingsmidler til Rollag kommune i forbindelse med nedleggelsen av hjørnesteinsbedriften KA Rollag.

Søknaden innebar en pakke på 40 millioner kroner fordelt på fem år fram mot 2020. Staten skulle bidra med 20 millioner kroner, mens Buskerud fylkeskommune og Rollag kommune skulle stå for resten.

Søknaden er behandlet både i kommunestyre i Rollag og i fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune som har gitt sin tilslutning til søknaden.

Søknaden avslås av KMD, og i svarbrevet av 29. oktober står det at KMD finner ikke å kunne gi statlig ekstrainnsats til omstillingsarbeid i Rollag kommune ut fra følgende begrunnelse:

"Kriteriene for statlig ekstrainnsats til omstillingsarbeid bygger i hovedsak på reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedrifter/ - næringen, de absolutte tallene ved en nedleggelse og kommunens plassering i en bo- og arbeidsmarkedsregion.

Rollag kommune oppfyller for så vidt kriteriene for at staten kan vurdere en ekstrainnsats dersom en ser på den prosentvise reduksjonen i antall arbeidsplasser. Det er her påvist en reduksjon på 17 prosent når det gjelder tap av direkte og indirekte arbeidsplasser.

Det er imidlertid også et krav om at bortfallet av arbeidsplasser bør ligge i størrelsesorden 150 arbeidsplasser. Det er i søknaden opplyst at Rollag kommune vil miste "direkte" 107 arbeidsplasser samt 12 indirekte arbeidsplasser. I helt særskilte tilfeller kan disse kriteriene fravikes noe på små og isolerte steder. Med " isolerte steder" menes da at kommunen er en egen bo- og arbeidsmarkedsregion.

Rollag er en del av Kongsberg bo- og arbeidsmarkedsregion og har dermed muligheter for pendling innenfor bo- og arbeidsmarkedsregionen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ved vurderingen spesielt lagt vekt på dette."

- Tap av arbeidsplassene ved KA Rollag er en stor utfordring, og Rollag kommune sammen Buskerud fylkeskommune ber om et snarlig møte med Buskerudbenken for å drøfte situasjonen, skriver fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 9. november 2015, oppdatert 9. november 2015.