God kontroll på økonomien

Regnskapet for 2018 viser at Buskerud fylkeskommune fortsatt har god kontroll på driftsøkonomien etter å ha vært gjennom et par krevende år.

- Er fornøyd med at vi har god økonomisk kontroll. Pengene betyr lite isolert sett, men det vi nå har fått til er viktig for at vi skal ha forutsigbarhet for elever og andre brukere som trenger våre tjenester, sier Kjersti Bærug Hulbakk, konstituert fylkesrådmann.

Overførte midler fra tidligere år (79 millioner kroner), økte skatter og rammetilskudd (10,5 millioner kroner), positive finansposter og lavere pensjonskostnader (39,3 millioner kroner) bidro til et regnskapsresultat på 122,8 millioner kroner.

Netto driftsresultat ble 180,9 millioner kroner (4,7%), opp fra 121,6 millioner kroner i 2017.

I 2017 mottok fylkeskommunen ikke utbytte fra sitt kraftselskap; Vardar AS (60 millioner kroner i 2018). Betydelige deler av resultatet er bundet opp til kommende utgifter i 2019.

Skatteinngangen ble noe bedre enn budsjettert; og viser en vekst på 2,4 % ifht regnskap 2017.

Buskerud fikk svakere vekst i skatteinngangen enn landsgjennomsnittet for fylkeskommuner (3,4 %).

Avvik fra landsgjennomsnittet ble delvis kompensert ved høyere rammetilskudd. Samlet skatt og rammetilskudd ble 10,5 millioner kroner høyere enn justert budsjett.

Utdanningssektoren hadde et totalt mindreforbruk på 61,1 millioner kroner, men 56,9 millioner kroner av dette var overskudd overført fra 2017.

Sektoren brukte altså noe mindre enn sitt opprinnelige årsbudsjett, vedtatt i økonomiplan for 2018. Skolene har som forrige året hatt god styring hvor alle går i pluss eller tilnærmet balanse.

I samferdselssektoren var det et mindreforbruk på 6 mill kr som i all hovedsak skyldes forsinket oppstart med el-buss.

Kollektivselskapet Brakar har ennå ikke styrebehandlet sitt regnskap.

Tannhelseforetaket fikk et overskudd på 2 millioner kroner.

- God styring på sektorene og et forbedret netto driftsresultat i 2018 lover bra for 2019 og inngangen til Viken, avslutter økonomidirektør Raymond Bråten.


Publisert 19. februar 2019, oppdatert 5. september 2019.